DISTANCE - Khoảng cách trên cây
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho cây gồm N nút và N – 1 cạnh.

Khoảng cách từ nút u tới nút v trên cây là số lượng các cạnh khi đi từ nút u tới nút v.

Yêu cầu: Cho K câu hỏi truy vấn, mỗi câu hỏi có dạng u, v cho biết khoảng cách từ nút u đến nút v.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N (2 <= N <= 105)

- N – 1 dòng tiếp theo là hai số x, y biểu diễn một cạnh của cây

- Dòng tiếp theo là số nguyên K (2 <= K <= 105) số lượng truy vấn

- K dòng tiếp theo là hai số u, v

Kết quả ra:

- Gồm K dòng: mỗi dòng cho biết khoảng cách từ u tới v trên cây tương ứng với input.

Ví dụ

 • input
  8
  1 2
  1 3
  1 4
  1 5
  5 6
  5 7
  5 8
  5
  6 7
  3 4
  5 8
  1 4
  4 8
  output
  2
  2
  1
  1
  3
Back to Top