LCA1 - Cha chung gần nhất (version 2)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một cây N đỉnh.

Bạn cần trả lời M câu truy vấn. Với mỗi câu truy vấn (a,b,c), bạn cần tìm LCA(a,b) nếu gốc của cây là c.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu ghi số N, M. (N, M <= 105)

- N-1 dòng sau, mỗi dòng ghi 2 số (u,v) thể hiện một cạnh của cây

- M dòng sau, mỗi dòng ghi 3 số (a,b,c) thể hiện một truy vấn.

Kết quả ra:

- M dòng, mỗi dòng ghi ra LCA(a,b) trên cây gốc c.

Ví dụ

 • input
  4 2
  1 2
  2 3
  2 4
  3 4 1
  3 4 4
  output
  2
  4
Back to Top