Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
159570 10/09/2020 09:42:23 dmd DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159569 10/09/2020 09:42:11 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159568 10/09/2020 09:41:52 0965492704 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159567 10/09/2020 09:41:20 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159566 10/09/2020 09:40:54 minhhieubanao trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159565 10/09/2020 09:40:43 khoabang2711 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159564 10/09/2020 09:40:25 phuonganh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159563 10/09/2020 09:40:18 0965492704 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159562 10/09/2020 09:40:14 chauprohb123 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159561 10/09/2020 09:39:14 nguyendung1005 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159560 10/09/2020 09:39:12 leha03022005 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159559 10/09/2020 09:38:38 ellydo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159558 10/09/2020 09:38:38 buiphamkhanhhuyen10tin DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
159557 10/09/2020 09:38:38 thuhuong SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159556 10/09/2020 09:38:16 phamvietlong10tin DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159555 10/09/2020 09:38:11 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159554 10/09/2020 09:38:03 thutrang72hvt DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159553 10/09/2020 09:36:35 chauprohb123 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159552 10/09/2020 09:33:52 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159551 10/09/2020 09:33:11 minhhieubanao trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
159550 10/09/2020 09:32:53 0965492704 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159549 10/09/2020 09:32:04 0965492704 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 868 KB
159548 10/09/2020 09:32:00 nguyendung1005 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159547 10/09/2020 09:31:39 chauprohb123 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159546 10/09/2020 09:31:39 Lightn CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159545 10/09/2020 09:30:31 leha03022005 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159544 10/09/2020 09:30:03 minhhieubanao trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 892 KB
159543 10/09/2020 09:28:54 thuhuong 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159542 10/09/2020 09:28:46 leha03022005 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159541 10/09/2020 09:28:08 BKS CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159540 10/09/2020 09:27:29 leha03022005 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
159539 10/09/2020 09:26:58 lehung090205 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159538 10/09/2020 09:26:38 phamvietlong10tin SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159537 10/09/2020 09:25:53 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
159536 10/09/2020 09:25:53 Cuonghb05 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159535 10/09/2020 09:25:26 BKS CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 31 ms 1116 KB
159534 10/09/2020 09:25:16 nguyenlananh1001 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159533 10/09/2020 09:24:03 Cuonghb05 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
159532 10/09/2020 09:23:50 thutrang72hvt 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159531 10/09/2020 09:23:20 tienhb123 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159530 10/09/2020 09:22:58 buiphamkhanhhuyen10tin 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159529 10/09/2020 09:22:32 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159528 10/09/2020 09:22:00 phamthaolinhchi 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159527 10/09/2020 09:21:10 tienhb123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159526 10/09/2020 09:19:47 phuonganh CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159525 10/09/2020 09:18:43 nguyenlananh1001 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
159524 10/09/2020 09:18:04 ellydo CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159523 10/09/2020 09:18:02 khoabang2711 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
159522 10/09/2020 09:17:53 hieuhb2005 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159521 10/09/2020 09:16:44 dmd SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159520 10/09/2020 09:15:52 phamthaolinhchi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159519 10/09/2020 09:14:53 0965492704 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159518 10/09/2020 09:14:47 nguyenlananh1001 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
159517 10/09/2020 09:13:39 ellydo CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
159516 10/09/2020 09:13:03 thuhuong CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159515 10/09/2020 09:12:53 BKS TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159514 10/09/2020 08:47:02 lamkb28 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159513 10/09/2020 08:46:03 lamkb28 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
159512 10/09/2020 08:07:03 thuytt SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159511 10/09/2020 08:03:26 Lightn CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
159510 10/09/2020 08:03:23 BKS trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159509 10/09/2020 08:03:18 lehung090205 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
159508 10/09/2020 08:02:30 leha03022005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159507 10/09/2020 08:02:02 0914082220 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159506 10/09/2020 08:02:02 nguyenphuongthuy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159505 10/09/2020 08:01:45 minhkhoi29 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159504 10/09/2020 08:01:19 huyennguyen HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159503 10/09/2020 08:01:01 nguyenphuongthuy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159502 10/09/2020 08:00:51 leha03022005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
159501 10/09/2020 08:00:24 nguyenphuongthuy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159500 10/09/2020 08:00:17 chauprohb123 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
159499 10/09/2020 08:00:00 minhkhoi29 TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
159498 10/09/2020 07:59:36 huyennguyen HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 860 KB
159497 10/09/2020 07:59:34 hieuhb2005 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
159496 10/09/2020 07:58:59 nguyenphuongthuy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159495 10/09/2020 07:58:33 phamthaolinhchi CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159494 10/09/2020 07:58:11 0965492704 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159493 10/09/2020 07:57:21 thuytt SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159492 10/09/2020 07:57:19 phamvietlong10tin 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
159491 10/09/2020 07:56:52 chauprohb123 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1096 KB
159490 10/09/2020 07:56:49 leha03022005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 844 KB
159489 10/09/2020 07:56:23 minhkhoi29 TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 816 KB
159488 10/09/2020 07:56:06 hieuhb2005 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
159487 10/09/2020 07:55:59 leha03022005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
159486 10/09/2020 07:55:06 huyennguyen HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 924 KB
159485 10/09/2020 07:55:03 vuvietanh1732005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
159484 10/09/2020 07:54:59 minhhieubanao TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
159483 10/09/2020 07:54:45 0965492704 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
159482 10/09/2020 07:54:25 phamthaolinhchi CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
159481 10/09/2020 07:54:04 hieuhb2005 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159480 10/09/2020 07:53:22 dmd 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159479 10/09/2020 07:52:59 nguyendung1005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159478 10/09/2020 07:52:52 minhkhoi29 TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
159477 10/09/2020 07:52:11 0914082220 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 848 KB
159476 10/09/2020 07:52:03 leha03022005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
159475 10/09/2020 07:52:02 chauprohb123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159474 10/09/2020 07:51:59 hieuhb2005 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159473 10/09/2020 07:51:58 nguyendung1005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1116 KB
159472 10/09/2020 07:51:08 0914082220 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159471 10/09/2020 07:50:20 thuhuong DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
Trang  1 2 ... 126 127 [128] 129 130 ... 137 138
Back to Top