Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
159470 10/09/2020 07:49:40 thuytt MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159469 10/09/2020 07:48:28 huyennguyen HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
159468 10/09/2020 07:48:19 huonghvt20 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159467 10/09/2020 07:47:54 buiphamkhanhhuyen10tin SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159466 10/09/2020 07:47:51 BKS CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
159465 10/09/2020 07:47:40 chauprohb123 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159464 10/09/2020 07:46:13 0914082220 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159463 10/09/2020 07:45:48 BKS CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
159462 10/09/2020 07:45:12 Cuonghb05 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159461 10/09/2020 07:44:40 dmd 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
159460 10/09/2020 07:44:08 thutrang72hvt SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 964 KB
159459 10/09/2020 07:43:16 0965492704 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159458 10/09/2020 07:42:58 dmd 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
159457 10/09/2020 07:42:57 nguyenphuongthuy TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
159456 10/09/2020 07:40:32 thuytt OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159455 10/09/2020 07:40:02 phamthaolinhchi HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159454 10/09/2020 07:39:36 Lightn trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159453 10/09/2020 07:38:53 Lightn trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159452 10/09/2020 07:38:50 thuhuong trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
159451 10/09/2020 07:38:25 0914082220 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159450 10/09/2020 07:38:08 nguyendung1005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159449 10/09/2020 07:38:02 huonghvt20 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159448 10/09/2020 07:37:09 huyennguyen DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159447 10/09/2020 07:37:03 nguyenlananh1001 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159446 10/09/2020 07:35:42 hieuhb2005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159445 10/09/2020 07:35:15 hieuhb2005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
159444 10/09/2020 07:34:11 Lightn trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159443 10/09/2020 07:32:38 0965492704 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159442 10/09/2020 07:32:02 Cuonghb05 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
159441 10/09/2020 07:30:48 leha03022005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159440 10/09/2020 07:30:18 dmd trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
159439 10/09/2020 07:25:38 thuytt QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
159438 10/09/2020 06:47:46 thuytt COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159437 10/09/2020 00:32:02 phuonganh TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159436 10/09/2020 00:26:17 ellydo TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159435 10/09/2020 00:19:51 Lightn trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
159434 10/09/2020 00:19:08 Lightn trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159433 10/09/2020 00:18:05 Lightn trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159432 10/09/2020 00:11:35 phuonganh TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 928 KB
159431 10/09/2020 00:04:40 Lightn TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159430 10/09/2020 00:02:43 phuonganh TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159429 10/09/2020 00:00:51 Lightn TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159428 09/09/2020 23:54:35 Lightn TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159427 09/09/2020 23:48:34 vuvietanh1732005 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159426 09/09/2020 23:47:56 Lightn TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159425 09/09/2020 23:38:04 vuvietanh1732005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159424 09/09/2020 23:37:14 vuvietanh1732005 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159423 09/09/2020 23:35:58 vuvietanh1732005 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1000 KB
159422 09/09/2020 23:35:26 vuvietanh1732005 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1116 KB
159421 09/09/2020 23:34:18 vuvietanh1732005 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
159420 09/09/2020 23:33:17 leha03022005 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159419 09/09/2020 23:23:59 0365945399 TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159418 09/09/2020 23:23:23 leha03022005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159417 09/09/2020 23:12:00 hieuhb2005 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
159416 09/09/2020 23:11:26 hieuhb2005 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159415 09/09/2020 23:08:53 hieuhb2005 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159414 09/09/2020 23:02:52 huyennguyen HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
159413 09/09/2020 23:02:03 hieuhb2005 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159412 09/09/2020 22:58:44 thuhuong trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159411 09/09/2020 22:44:42 hieuhb2005 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159410 09/09/2020 22:43:13 hieuhb2005 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
159409 09/09/2020 22:29:53 thuhuong TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
159408 09/09/2020 22:28:42 huonghvt20 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
159407 09/09/2020 22:27:05 nguyendung1005 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
159406 09/09/2020 22:26:12 nguyendung1005 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159405 09/09/2020 22:24:51 nguyendung1005 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159404 09/09/2020 22:23:57 Equila trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159403 09/09/2020 22:23:43 buiphamkhanhhuyen10tin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159402 09/09/2020 22:23:42 leha03022005 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159401 09/09/2020 22:23:27 Equila trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159400 09/09/2020 22:22:37 leha03022005 TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
159399 09/09/2020 22:20:23 dmd CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
159398 09/09/2020 22:19:01 dmd CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 892 KB
159397 09/09/2020 22:13:12 ndhonganh1012 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159396 09/09/2020 22:11:53 huyennguyen SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159395 09/09/2020 22:08:49 vuvietanh1732005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
159394 09/09/2020 22:07:01 vuvietanh1732005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
159393 09/09/2020 22:06:31 huyennguyen 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159392 09/09/2020 22:04:21 nguyendung1005 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159391 09/09/2020 22:02:53 vuvietanh1732005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
159390 09/09/2020 22:01:57 nguyendung1005 TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159389 09/09/2020 22:00:32 thutrang72hvt trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159388 09/09/2020 21:59:19 vuvietanh1732005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
159387 09/09/2020 21:56:43 thutrang72hvt trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159386 09/09/2020 21:55:41 huyennguyen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159385 09/09/2020 21:54:40 Cuonghb05 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 31 ms 892 KB
159384 09/09/2020 21:50:04 dmd TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
159383 09/09/2020 21:49:55 vuvietanh1732005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
159382 09/09/2020 21:47:37 dmd HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159381 09/09/2020 21:46:52 vuvietanh1732005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
159380 09/09/2020 21:45:50 123456 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159379 09/09/2020 21:44:05 thinhhvt15 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159378 09/09/2020 21:43:34 thinhhvt15 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Runtime error on test 16 31 ms 2484 KB
159377 09/09/2020 21:42:39 phamvietlong10tin CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159376 09/09/2020 21:39:53 thutrang72hvt CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159375 09/09/2020 21:39:28 phamvietlong10tin CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
159374 09/09/2020 21:37:02 thutrang72hvt CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
159373 09/09/2020 21:36:23 Cuonghb05 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1980 KB
159372 09/09/2020 21:34:47 thutrang72hvt CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
159371 09/09/2020 21:29:29 vuvietanh1732005 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
Trang  1 2 ... 127 128 [129] 130 131 ... 137 138
Back to Top