Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174538 13/11/2022 14:25:08 maivanhung PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Runtime error on test 5 15 ms 2784 KB
174537 13/11/2022 14:21:27 maivanhung PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Runtime error on test 5 15 ms 2784 KB
174536 13/11/2022 14:17:28 maivanhung PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Runtime error on test 5 15 ms 2784 KB
174535 13/11/2022 13:41:55 vukimviet1123 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1108 KB
174534 13/11/2022 13:30:39 vukimviet1123 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1108 KB
174533 13/11/2022 13:28:53 vukimviet1123 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 952 KB
174532 13/11/2022 12:38:31 vukimviet1123 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174531 13/11/2022 12:25:18 abcxyz HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
174530 13/11/2022 12:24:14 abcxyz HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1028 KB
174529 13/11/2022 12:16:53 abcxyz HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
174528 13/11/2022 12:15:03 abcxyz HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
174527 13/11/2022 12:13:22 vukimviet1123 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
174526 13/11/2022 12:10:01 vukimviet1123 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
174525 13/11/2022 12:02:15 vukimviet1123 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
174524 13/11/2022 12:01:37 vukimviet1123 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 916 KB
174523 13/11/2022 11:31:38 vukimviet1123 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174522 13/11/2022 11:12:17 vukimviet1123 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1108 KB
174521 13/11/2022 11:08:07 vukimviet1123 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 772 KB
174520 13/11/2022 11:03:23 vukimviet1123 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 408 KB
174519 13/11/2022 09:59:04 vukimviet1123 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1108 KB
174518 13/11/2022 00:01:05 0967938367 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 944 KB
174517 12/11/2022 23:33:20 0967938367 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
174516 12/11/2022 23:19:17 vukimviet1123 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
174515 12/11/2022 22:54:23 vukimviet1123 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
174514 12/11/2022 21:46:44 0967938367 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1120 KB
174513 12/11/2022 21:43:43 0967938367 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1108 KB
174512 12/11/2022 20:49:22 vayneditop COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
174511 12/11/2022 20:40:40 abcxyz PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174510 12/11/2022 20:36:39 abcxyz PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
174509 12/11/2022 20:35:57 abcxyz PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
174508 12/11/2022 20:32:29 vukimviet1123 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174507 12/11/2022 20:32:11 vukimviet1123 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1108 KB
174506 12/11/2022 20:29:22 vukimviet1123 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1120 KB
174505 12/11/2022 20:20:32 vukimviet1123 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
174504 11/11/2022 23:05:11 maivanhung QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
174503 11/11/2022 21:23:55 vukimviet1123 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
174502 11/11/2022 20:33:58 iamdarkv HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174501 11/11/2022 20:33:31 iamdarkv HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1120 KB
174500 11/11/2022 20:21:01 vukimviet1123 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1120 KB
174499 11/11/2022 20:20:47 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174498 11/11/2022 20:19:39 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174497 11/11/2022 20:16:59 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174496 11/11/2022 20:16:13 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174495 11/11/2022 20:14:22 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174494 11/11/2022 20:11:39 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174493 11/11/2022 19:21:23 maivanhung HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174492 11/11/2022 19:17:03 maivanhung HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174491 11/11/2022 19:16:11 vukimviet1123 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1120 KB
174490 11/11/2022 19:11:45 vukimviet1123 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1108 KB
174489 11/11/2022 18:32:24 iamdarkv SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1120 KB
174488 11/11/2022 18:31:25 iamdarkv COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1120 KB
174487 11/11/2022 18:29:59 iamdarkv SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2788 KB
174486 11/11/2022 18:21:32 iamdarkv HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1120 KB
174485 11/11/2022 18:13:08 iamdarkv HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
174484 11/11/2022 18:00:53 iamdarkv HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174483 11/11/2022 17:57:59 iamdarkv HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1120 KB
174482 11/11/2022 08:37:37 nambophb2k5 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174481 11/11/2022 08:35:38 nambophb2k5 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174480 11/11/2022 08:34:52 nambophb2k5 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174479 10/11/2022 23:35:57 vukimviet1123 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
174478 10/11/2022 23:18:18 vukimviet1123 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
174477 10/11/2022 23:06:58 vukimviet1123 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
174476 10/11/2022 22:40:22 vukimviet1123 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1108 KB
174475 10/11/2022 22:16:39 iamdarkv HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174474 10/11/2022 22:12:00 iamdarkv HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174473 10/11/2022 22:06:34 iamdarkv HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174472 10/11/2022 22:05:15 nambophb2k5 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
174471 10/11/2022 22:03:54 iamdarkv HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
174470 10/11/2022 22:01:57 iamdarkv HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174469 10/11/2022 22:00:03 iamdarkv HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174468 10/11/2022 21:57:45 iamdarkv HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174467 10/11/2022 21:48:20 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
174466 10/11/2022 21:36:30 maivanhung OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
174465 10/11/2022 21:09:41 vukimviet1123 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
174464 10/11/2022 21:03:47 vukimviet1123 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 996 KB
174463 10/11/2022 20:54:51 iamdarkv TBC - Trung bình cộng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174462 10/11/2022 20:43:14 Cuonghb05 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
174461 10/11/2022 20:42:27 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174460 10/11/2022 20:32:44 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1120 KB
174459 10/11/2022 20:30:24 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174458 10/11/2022 20:30:06 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174457 10/11/2022 20:29:35 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174456 10/11/2022 20:16:43 iamdarkv HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174455 10/11/2022 19:16:06 vukimviet1123 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1108 KB
174454 10/11/2022 16:43:06 Chubequelove10a2 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174453 10/11/2022 16:42:38 Chubequelove10a2 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174452 10/11/2022 15:42:29 quangminh201007 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
174451 10/11/2022 15:41:52 quangminh201007 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174450 10/11/2022 15:36:52 quangminh201007 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
174449 10/11/2022 15:28:07 quangminh201007 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174448 10/11/2022 14:55:23 quangminh201007 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 64 KB
174447 10/11/2022 14:43:20 quangminh201007 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174446 10/11/2022 05:08:11 0967938367 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
174445 09/11/2022 22:56:01 vukimviet1123 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1080 KB
174444 09/11/2022 22:55:16 vukimviet1123 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 944 KB
174443 09/11/2022 22:15:52 0967938367 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174442 09/11/2022 22:13:54 ngduchau HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1120 KB
174441 09/11/2022 22:13:29 ngduchau HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1108 KB
174440 09/11/2022 22:11:56 ngduchau HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174439 09/11/2022 22:10:24 ngduchau HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
Trang  1 2 [3] 4 5 ... 137 138
Back to Top