Các bài đã nộp của MedLight3112004
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
166425 31/12/2020 16:02:44 MedLight3112004 SOLVE - Giải phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
166424 31/12/2020 15:58:59 MedLight3112004 SOLVE - Giải phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 1032 KB
166342 25/12/2020 19:32:04 MedLight3112004 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
166245 20/12/2020 23:58:04 MedLight3112004 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
166244 20/12/2020 23:53:35 MedLight3112004 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
166243 20/12/2020 23:38:52 MedLight3112004 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
166242 20/12/2020 23:33:54 MedLight3112004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 812 ms 12280 KB
166241 20/12/2020 23:32:32 MedLight3112004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
166240 20/12/2020 23:31:47 MedLight3112004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
166239 20/12/2020 23:07:28 MedLight3112004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 18 1046 ms 41576 KB
166238 20/12/2020 23:05:41 MedLight3112004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1078 ms 41572 KB
166237 20/12/2020 22:51:25 MedLight3112004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 18 1015 ms 41600 KB
166235 20/12/2020 22:41:15 MedLight3112004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 41512 KB
166233 20/12/2020 22:31:51 MedLight3112004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 41508 KB
166230 20/12/2020 22:18:06 MedLight3112004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1093 ms 2544 KB
166215 20/12/2020 19:23:04 MedLight3112004 REPL - Thay xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
166214 20/12/2020 19:22:31 MedLight3112004 REPL - Thay xâu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
166213 20/12/2020 19:10:11 MedLight3112004 REPL - Thay xâu GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2492 KB
166212 20/12/2020 19:08:28 MedLight3112004 REPL - Thay xâu GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2492 KB
166211 20/12/2020 18:59:37 MedLight3112004 REPL - Thay xâu GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2484 KB
166210 20/12/2020 18:56:45 MedLight3112004 REPL - Thay xâu GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2492 KB
166209 20/12/2020 18:44:05 MedLight3112004 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
166208 20/12/2020 18:37:24 MedLight3112004 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
166207 20/12/2020 18:31:44 MedLight3112004 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
166206 20/12/2020 18:24:35 MedLight3112004 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1836 KB
166205 20/12/2020 17:53:12 MedLight3112004 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
166204 20/12/2020 17:47:34 MedLight3112004 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2488 KB
166203 20/12/2020 17:31:40 MedLight3112004 VN - Văn nghệ GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
166202 20/12/2020 17:28:15 MedLight3112004 SONGUON - Số nguồn GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
165919 13/12/2020 09:34:30 MedLight3112004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165918 13/12/2020 09:23:54 MedLight3112004 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165917 13/12/2020 09:18:23 MedLight3112004 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
165916 13/12/2020 09:16:32 MedLight3112004 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
165915 13/12/2020 00:30:47 MedLight3112004 SODEP2 - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
165914 13/12/2020 00:26:55 MedLight3112004 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165913 13/12/2020 00:23:14 MedLight3112004 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
165912 13/12/2020 00:16:10 MedLight3112004 DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
165911 13/12/2020 00:15:28 MedLight3112004 DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
165910 13/12/2020 00:14:30 MedLight3112004 DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 872 KB
165909 13/12/2020 00:09:28 MedLight3112004 ROBOT - ROBOT GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165908 12/12/2020 23:32:19 MedLight3112004 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1748 KB
165907 12/12/2020 23:29:16 MedLight3112004 WORDS - Đếm từ GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
165906 12/12/2020 23:27:55 MedLight3112004 WORDS - Đếm từ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
165905 12/12/2020 23:25:13 MedLight3112004 WORDS - Đếm từ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
165904 12/12/2020 23:22:08 MedLight3112004 WORDS - Đếm từ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 880 KB
165903 12/12/2020 23:15:17 MedLight3112004 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
165902 12/12/2020 23:14:32 MedLight3112004 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 916 KB
165901 12/12/2020 23:13:01 MedLight3112004 SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
165900 12/12/2020 23:08:42 MedLight3112004 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 31 ms 2328 KB
165899 12/12/2020 23:01:29 MedLight3112004 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2640 KB
165898 12/12/2020 22:57:57 MedLight3112004 POS - Vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
165897 12/12/2020 22:55:07 MedLight3112004 POS - Vị trí GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1128 KB
165896 12/12/2020 22:50:53 MedLight3112004 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
165895 12/12/2020 22:49:39 MedLight3112004 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1128 KB
165894 12/12/2020 22:49:04 MedLight3112004 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 5 31 ms 1148 KB
165893 12/12/2020 22:43:01 MedLight3112004 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 916 KB
165892 12/12/2020 22:35:54 MedLight3112004 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165891 12/12/2020 22:28:33 MedLight3112004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165890 12/12/2020 22:25:21 MedLight3112004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1148 KB
165889 12/12/2020 22:24:24 MedLight3112004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1148 KB
165888 12/12/2020 22:10:16 MedLight3112004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1148 KB
165887 12/12/2020 22:00:43 MedLight3112004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1540 KB
165886 12/12/2020 21:52:21 MedLight3112004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2532 KB
165882 12/12/2020 07:33:34 MedLight3112004 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165079 12/12/2020 00:48:00 MedLight3112004 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
165078 12/12/2020 00:44:17 MedLight3112004 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
165077 12/12/2020 00:36:17 MedLight3112004 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165075 12/12/2020 00:34:59 MedLight3112004 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
165071 12/12/2020 00:16:28 MedLight3112004 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
165070 12/12/2020 00:12:34 MedLight3112004 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
165068 11/12/2020 23:45:39 MedLight3112004 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165067 11/12/2020 23:27:52 MedLight3112004 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
165065 11/12/2020 23:15:34 MedLight3112004 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 4 15 ms 3160 KB
165064 11/12/2020 23:13:21 MedLight3112004 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 146536 KB
165063 11/12/2020 23:12:22 MedLight3112004 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 4 46 ms 3628 KB
165061 11/12/2020 23:07:31 MedLight3112004 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165060 11/12/2020 23:01:59 MedLight3112004 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
165059 11/12/2020 22:58:22 MedLight3112004 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165058 11/12/2020 22:55:30 MedLight3112004 SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165057 11/12/2020 22:52:35 MedLight3112004 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165056 11/12/2020 22:49:10 MedLight3112004 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165055 11/12/2020 22:45:53 MedLight3112004 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
165054 11/12/2020 22:44:29 MedLight3112004 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Wrong answer on test 17 31 ms 2128 KB
165053 11/12/2020 22:43:54 MedLight3112004 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Wrong answer on test 17 31 ms 1100 KB
165052 11/12/2020 22:41:32 MedLight3112004 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165051 11/12/2020 22:39:25 MedLight3112004 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++11 Accepted 62 ms 2444 KB
165050 11/12/2020 22:34:01 MedLight3112004 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1108 KB
165048 11/12/2020 22:28:12 MedLight3112004 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1492 KB
165047 11/12/2020 22:22:48 MedLight3112004 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165046 11/12/2020 22:21:15 MedLight3112004 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 660 KB
165045 11/12/2020 22:19:00 MedLight3112004 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
165044 11/12/2020 21:25:44 MedLight3112004 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165043 11/12/2020 21:24:34 MedLight3112004 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
165042 11/12/2020 21:19:57 MedLight3112004 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 888 KB
165041 11/12/2020 21:18:18 MedLight3112004 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
165040 11/12/2020 20:53:02 MedLight3112004 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1108 KB
165039 11/12/2020 20:46:05 MedLight3112004 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1100 KB
165038 11/12/2020 20:41:59 MedLight3112004 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 64 KB
165037 11/12/2020 20:38:50 MedLight3112004 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 64 KB
165036 11/12/2020 20:15:14 MedLight3112004 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top