Các bài đã nộp của leesoo
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174180 22/10/2022 13:04:26 leesoo TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173690 15/09/2022 11:25:37 leesoo HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
168511 06/09/2021 21:27:45 leesoo CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 924 KB
168510 06/09/2021 21:26:56 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
168509 06/09/2021 21:23:55 leesoo 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
168508 06/09/2021 21:18:52 leesoo 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 924 KB
168507 06/09/2021 21:16:52 leesoo 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
168506 06/09/2021 21:07:12 leesoo CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 948 KB
168505 06/09/2021 21:06:07 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
168504 06/09/2021 20:58:45 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 948 KB
168503 06/09/2021 20:55:16 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1136 KB
168502 06/09/2021 20:50:14 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 924 KB
168375 14/08/2021 22:54:58 leesoo TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
168362 14/08/2021 19:16:31 leesoo HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
166656 05/01/2021 16:27:43 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
161863 13/10/2020 08:52:15 leesoo HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
161741 08/10/2020 09:40:49 leesoo ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
161740 08/10/2020 09:40:21 leesoo ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2556 KB
161739 08/10/2020 09:36:57 leesoo ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2568 KB
161726 07/10/2020 21:25:35 leesoo TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
161725 07/10/2020 21:23:58 leesoo TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161724 07/10/2020 21:22:53 leesoo TBC - Trung bình cộng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
161723 07/10/2020 21:19:39 leesoo TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
161722 07/10/2020 21:18:51 leesoo TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
161721 07/10/2020 21:16:34 leesoo TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
161720 07/10/2020 21:14:02 leesoo TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
161718 07/10/2020 21:09:31 leesoo ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
161680 06/10/2020 21:35:15 leesoo TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
161679 06/10/2020 21:27:31 leesoo TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
161678 06/10/2020 21:06:00 leesoo POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
161677 06/10/2020 21:03:28 leesoo POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
161565 03/10/2020 10:58:10 leesoo SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161564 03/10/2020 10:50:27 leesoo SONGUON - Số nguồn GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 2508 KB
161563 03/10/2020 10:48:28 leesoo SONGUON - Số nguồn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
161562 03/10/2020 09:35:27 leesoo PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
161561 03/10/2020 08:38:22 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161560 03/10/2020 08:37:24 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161559 03/10/2020 08:36:52 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161558 03/10/2020 08:35:38 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
161557 03/10/2020 08:34:53 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
161556 03/10/2020 08:25:17 leesoo SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161555 03/10/2020 08:23:56 leesoo SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161554 03/10/2020 08:23:13 leesoo SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
161387 30/09/2020 08:31:42 leesoo SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161386 30/09/2020 08:10:20 leesoo SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 2508 KB
161385 30/09/2020 08:00:05 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161384 30/09/2020 07:58:53 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161383 30/09/2020 07:55:13 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
161257 28/09/2020 13:19:14 leesoo 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
161256 28/09/2020 13:12:39 leesoo 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
161255 28/09/2020 13:11:37 leesoo 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
161254 28/09/2020 13:08:43 leesoo 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1124 KB
161253 28/09/2020 13:06:59 leesoo 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
161252 28/09/2020 13:05:55 leesoo 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
161251 28/09/2020 13:04:56 leesoo 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
161250 28/09/2020 13:04:06 leesoo 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
161249 28/09/2020 13:01:34 leesoo 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
161032 25/09/2020 23:09:07 leesoo HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
161031 25/09/2020 23:08:17 leesoo HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 768 KB
161030 25/09/2020 22:57:27 leesoo HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
160907 23/09/2020 13:35:08 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
160906 23/09/2020 13:33:54 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
160905 23/09/2020 13:33:22 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
160904 23/09/2020 13:29:54 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
160903 23/09/2020 13:26:56 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
160902 23/09/2020 13:24:07 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
160899 23/09/2020 13:08:33 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
160896 23/09/2020 13:05:56 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
160895 23/09/2020 12:47:51 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
160894 23/09/2020 12:43:25 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
160893 23/09/2020 12:31:33 leesoo CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1120 KB
160892 23/09/2020 12:29:56 leesoo CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
160891 23/09/2020 12:28:46 leesoo CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
160890 23/09/2020 12:27:42 leesoo CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
160643 20/09/2020 21:55:44 leesoo KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160635 20/09/2020 20:30:18 leesoo SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160632 20/09/2020 19:59:23 leesoo CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 64 KB
160630 20/09/2020 19:55:51 leesoo CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
160628 20/09/2020 19:46:45 leesoo CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 844 KB
160580 18/09/2020 22:46:09 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
160564 18/09/2020 21:38:44 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
160563 18/09/2020 21:31:55 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 824 KB
160560 18/09/2020 21:10:45 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
160552 18/09/2020 18:04:23 leesoo TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
158597 08/06/2020 19:33:10 leesoo OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Time limit exceed on test 16 1109 ms 3076 KB
158596 08/06/2020 19:26:56 leesoo PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Runtime error on test 5 15 ms 1264 KB
158595 08/06/2020 19:24:48 leesoo PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
158594 08/06/2020 19:23:02 leesoo BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Accepted 31 ms 1180 KB
158593 08/06/2020 19:13:59 leesoo DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 2100 KB
158592 08/06/2020 19:05:05 leesoo DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1360 KB
Back to Top