Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
176449 10/07/2023 09:45:10 daniel STEPS - Leo bậc thang GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
175995 18/05/2023 09:25:11 iamdarkv STEPS - Leo bậc thang GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
175994 18/05/2023 09:24:48 iamdarkv STEPS - Leo bậc thang GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173355 24/07/2022 22:18:20 huyennguyen STEPS - Leo bậc thang GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
173354 24/07/2022 22:16:10 huyennguyen STEPS - Leo bậc thang GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
173353 24/07/2022 22:15:52 huyennguyen STEPS - Leo bậc thang GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171309 12/03/2022 12:48:06 DangPhuDuy STEPS - Leo bậc thang GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
171266 07/03/2022 22:52:05 kejo1598 STEPS - Leo bậc thang GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
171265 07/03/2022 22:50:08 kejo1598 STEPS - Leo bậc thang GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170047 14/01/2022 08:34:07 pkdiep STEPS - Leo bậc thang GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
170046 14/01/2022 08:31:42 pkdiep STEPS - Leo bậc thang GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 920 KB
170045 14/01/2022 08:23:19 pkdiep STEPS - Leo bậc thang GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
170044 14/01/2022 08:19:31 pkdiep STEPS - Leo bậc thang GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
Back to Top