Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
173575 25/08/2022 18:48:50 huyennguyen garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Accepted 234 ms 26224 KB
171869 13/04/2022 07:50:06 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Accepted 203 ms 7184 KB
171868 13/04/2022 07:48:27 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Accepted 218 ms 7080 KB
171867 13/04/2022 07:36:28 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 10 1015 ms 9536 KB
171866 13/04/2022 07:29:50 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
171832 12/04/2022 10:43:50 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1031 ms 12432 KB
171831 12/04/2022 10:23:35 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
171830 12/04/2022 10:17:30 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Memory limit exceed on test 7 562 ms 161776 KB
171829 12/04/2022 10:16:37 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171828 12/04/2022 10:15:15 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171827 12/04/2022 09:18:04 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2028 KB
171826 12/04/2022 09:16:16 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2000 KB
171825 12/04/2022 09:12:17 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2012 KB
171824 12/04/2022 08:58:31 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 11 1109 ms 9572 KB
171823 12/04/2022 08:57:39 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 10 1062 ms 9168 KB
171822 12/04/2022 08:44:20 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 10 1015 ms 9500 KB
171821 12/04/2022 08:30:47 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2028 KB
171820 12/04/2022 08:19:57 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 10468 KB
171819 12/04/2022 08:17:49 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 10 1078 ms 9712 KB
171818 12/04/2022 08:13:15 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2048 KB
171817 12/04/2022 08:12:18 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2012 KB
171816 12/04/2022 08:10:42 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2040 KB
171815 12/04/2022 08:10:26 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2012 KB
171813 12/04/2022 08:00:42 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2036 KB
171812 11/04/2022 23:40:43 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 11 1109 ms 6492 KB
171308 12/03/2022 12:46:20 DangPhuDuy garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Accepted 218 ms 8696 KB
171307 12/03/2022 12:45:52 DangPhuDuy garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
170054 14/01/2022 10:09:48 pkdiep garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Accepted 218 ms 14552 KB
170053 14/01/2022 09:37:05 pkdiep garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1062 ms 10080 KB
170052 14/01/2022 09:24:30 pkdiep garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1031 ms 14300 KB
170051 14/01/2022 09:20:39 pkdiep garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1015 ms 15004 KB
170050 14/01/2022 09:20:23 pkdiep garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
170049 14/01/2022 09:19:10 pkdiep garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1109 ms 12284 KB
170048 14/01/2022 09:11:07 pkdiep garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1015 ms 13572 KB
Back to Top