TONG - Tổng A + B
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho hai số nguyên dương A và B, hãy tính tổng A+B.

Dữ liệu nhập:

- Là hai số nguyên A, B ( 0 < A, B < 2.109), A và B cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu xuất:

- Là tổng của A và B

 

Ví dụ

  • input
    1 2
    output
    3

Bài giải:

Đối với C/C++: không sử dụng getchar(), getch(), system("pause"), fopen, freopen (xem thêm phần hỏi đáp). Mã thoát chương trình là 0.

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{

#ifndef ONLINE_JUDGE
   freopen ("input.txt", "r", stdin);
   freopen ("output.txt", "w", stdout);
#endif
   long long a, b;
   cin>>a>>b;
   cout<<a+b;
   return 0;
}

Đối với Pascal: không sử dụng thư viện crt, graph, sysutils, các thao tác trên file (xem thêm phần hỏi đáp). Mã thoát chương trình là 0.

var a, b, c: int64;
begin

{$ifndef ONLINE_JUDGE}
    assign(input,'input.txt'); reset(input);
    assign(output,'output.txt'); rewrite(output);
{$endif}

    read(a, b);
    c:= a+b;
    write(c);

end.

Đối với Java:

import java.io.*;
import java.util.Scanner;

class Main {
    public static void main(String[] args) throws IOException
    {
        if (!"true".equals(System.getProperty("ONLINE_JUDGE"))) {
             System.setIn(new FileInputStream(new File("input.txt")));
             System.setOut(new PrintStream(new File("output.txt")));
        }
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        PrintStream out = System.out ;
        int a = in.nextInt();
        int b = in.nextInt();
        out.print(a+b);
    }
}

Đối với Python:

if __debug__:
    import sys
    sys.stdin = open('input.txt')
    sys.stdout = open('output.txt', 'w')
a, b= map(int, raw_input().split())
print(a+b)

 

 

Back to Top