chinhhop - Chỉnh hợp
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Sinh toàn bộ các chỉnh hợp chập k của n phần tử.

Dữ liệu vào: n và k (1 <= k <= n <= 10);

Kết quả ra: Toàn bộ các chỉnh hợp chập k của n phần tử

 

Ví dụ

 • input
  4 2
  output
  1 2
  1 3
  1 4
  2 1
  2 3
  2 4
  3 1
  3 2
  3 4
  4 1
  4 2
  4 3
Back to Top