horse - Mã đi tuần
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Bàn cờ vua kích thước n x n, có đặt một quân mã tại ô u,v. Hãy đưa ra hành trình của quân mã sao cho quân mã có thể đi hết được bàn cờ vua, mỗi ô trên bàn cờ chỉ đi qua duy nhất một lần.

Biết rằng khi đứng một ô thì quân mã sẽ đi sang các ô mới theo hướng từ 1 -> 8 như hình dưới

Dưới đây là một phương án đi quân mã với bàn cờ kích thước 5 x 5

Dữ liệu vào: 3 số nguyên N (N<=8) và u, v

Kết quả raTất cả các phương án đi tuần của quân mã.

Ví dụ

 • input
  5 1 3
  output
  19 6 1 14 21
  10 15 20 7 2
  5 18 9 22 13
  16 11 24 3 8
  25 4 17 12 23
  25 6 1 14 23
  10 15 24 7 2
  5 18 9 22 13
  16 11 20 3 8
  19 4 17 12 21
  21 6 1 14 19
  10 15 20 7 2
  5 22 9 18 13
  16 11 24 3 8

Do có quá nhiều phương án nên ở test ví dụ chỉ liệt kê 1 phương án, trong test chấm sẽ chấm đủ các phương án khác

Back to Top