SUBARRAY - Dãy con
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một dãy số nguyên dương a1,a2,...,aN (1 <= <= 105), ai <=106 với mọi i =1..N và một số nguyên dương S  (< 109).

Yêu cầu : Tìm độ dài nhỏ nhất của dãy con chứa các phần tử liên tiếp của dãy mà có tổng các phần tử lớn hơn hoặc bằng S.

Dữ liệu vào: gồm 2 dòng, dòng 1 chứa N và S ở dòng đầu. Dòng 2 chứa các phần tử của dãy.

Dữ liệu ra: chứa độ dài của dãy con tìm được.

Ví dụ

  • input
    10 17
    5 1 3 5 10 7 4 9 2 8
    output
    2
Back to Top