tohop - Tổ hợp
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho hai số nguyên dương n và k (1 <= k <= n <= 20). Sinh mọi tổ hợp chập k của n phần tử.

Dữ liệu vào: n và k;

Kết quả ra: Toàn bộ các chỉnh hợp chập k của n phần tử

Ví dụ

 • input
  5 2
  output
  1 2
  1 3
  1 4
  1 5
  2 3
  2 4
  2 5
  3 4
  3 5
  4 5
Back to Top