Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
185888 17/07/2024 16:17:07 taihb2005 strbin - Xâu nhị phân Java 8 Accepted 5343 ms 82824 KB
185887 17/07/2024 15:58:27 taihb2005 strbin - Xâu nhị phân Java 8 Time limit exceed on test 4 6031 ms 67744 KB
185886 17/07/2024 15:47:28 taihb2005 MAXMIN - Phần tử max, min Java 8 Wrong answer on test 6 140 ms 18752 KB
185885 17/07/2024 15:46:28 taihb2005 MAXMIN - Phần tử max, min Java 8 Wrong answer on test 6 140 ms 18744 KB
185884 17/07/2024 15:42:28 taihb2005 SODEP2 - Số đẹp Java 8 Accepted 187 ms 18768 KB
185883 17/07/2024 15:34:40 taihb2005 SOHH - Tìm các số hoàn hảo Java 8 Accepted 156 ms 18760 KB
185882 17/07/2024 15:31:18 taihb2005 SOHOANHAO - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 125 ms 18720 KB
185881 17/07/2024 15:26:15 taihb2005 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Java 8 Accepted 171 ms 18784 KB
185880 17/07/2024 15:25:30 taihb2005 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Java 8 Wrong answer on test 2 93 ms 18696 KB
185879 17/07/2024 15:15:28 taihb2005 MINMAX4 - Giá trị min max Java 8 Accepted 156 ms 18728 KB
185878 17/07/2024 15:13:37 taihb2005 MINMAX4 - Giá trị min max Java 8 Wrong answer on test 1 93 ms 19020 KB
185877 17/07/2024 15:13:23 taihb2005 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
185876 17/07/2024 09:59:18 taihb2005 TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 156 ms 18760 KB
185875 16/07/2024 20:53:48 vuong2002 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
185874 16/07/2024 20:49:27 vuong2002 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
185873 15/07/2024 22:13:35 Ducva strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4015 ms 1900 KB
185872 14/07/2024 21:25:44 Ducva trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
185871 14/07/2024 21:12:56 Ducva MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
185870 14/07/2024 21:09:54 AnhDat MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
185869 12/07/2024 13:36:02 tamthcsks MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
185868 10/07/2024 14:58:17 AnhDat SOLVE - Giải phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
185867 10/07/2024 08:04:26 kebian SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Time limit exceed on test 7 1093 ms 1872 KB
185866 10/07/2024 08:00:51 kebian SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
185865 10/07/2024 07:59:52 kebian SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
185864 10/07/2024 00:23:30 AnhDat STEPS - Leo bậc thang GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
185863 09/07/2024 19:39:18 ecl1pseggez STEPS - Leo bậc thang GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
185862 09/07/2024 16:22:51 taihb2005 hoanvi - Hoán vị GNU C++11 Accepted 125 ms 2600 KB
185861 09/07/2024 15:49:58 taihb2005 strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 1875 ms 2600 KB
185860 07/07/2024 20:34:40 ecl1pseggez HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++11 Accepted 31 ms 2616 KB
185859 05/07/2024 12:47:44 AnhDat XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
185858 04/07/2024 20:26:34 PythonNus trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Unknown error on test 0, please resubmit 0 ms 0 KB
185857 04/07/2024 20:07:55 PythonNus TONG - Tổng A + B Python 3 Unknown error on test 0, please resubmit 0 ms 0 KB
185856 04/07/2024 16:42:27 AnhDat XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++11 Unknown error on test 0, please resubmit 0 ms 0 KB
185855 04/07/2024 16:39:10 Ducva SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++11 Unknown error on test 0, please resubmit 0 ms 0 KB
185854 03/07/2024 22:12:24 nguyen1004 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2580 KB
185853 03/07/2024 22:09:17 nguyen1004 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2580 KB
185852 03/07/2024 21:16:04 nguyen1004 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2300 KB
185851 03/07/2024 21:15:31 nguyen1004 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
185850 03/07/2024 21:07:30 nguyen1004 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2284 KB
185849 03/07/2024 21:01:29 nguyen1004 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
185848 03/07/2024 03:05:42 AnhDat SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
185847 03/07/2024 00:02:35 AnhDat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 93 ms 8236 KB
185846 02/07/2024 22:21:34 NullTihen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
185845 02/07/2024 22:14:54 NullTihen TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
185844 02/07/2024 10:38:29 DATTNC SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
185843 01/07/2024 04:20:05 AnhDat MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
185842 01/07/2024 04:18:33 AnhDat GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
185841 30/06/2024 10:05:20 phqb2k7 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
185840 30/06/2024 09:55:06 phqb2k7 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
185839 30/06/2024 09:37:17 phqb2k7 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 6 31 ms 1104 KB
185838 30/06/2024 09:17:15 phqb2k7 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1104 KB
185837 30/06/2024 09:09:59 phqb2k7 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
185836 30/06/2024 00:42:10 AnhDat HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
185835 28/06/2024 21:41:17 ecl1pseggez GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2596 KB
185834 28/06/2024 21:33:48 ecl1pseggez GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2596 KB
185833 28/06/2024 20:18:07 Ducva DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
185832 28/06/2024 05:28:59 AnhDat GRAPH1 - Đồ thị có hướng GNU C++11 Runtime error on test 4 78 ms 5940 KB
185831 28/06/2024 02:22:31 AnhDat BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
185830 28/06/2024 02:14:52 AnhDat SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1104 KB
185829 28/06/2024 02:12:22 AnhDat BITONIC - Dãy hình nón GNU C++11 Accepted 31 ms 2588 KB
185828 28/06/2024 00:25:12 AnhDat garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Accepted 328 ms 15144 KB
185827 27/06/2024 21:35:02 AnhDat SPY - Điệp viên GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
185826 27/06/2024 21:34:34 AnhDat GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
185825 27/06/2024 15:28:01 Ducva GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
185824 26/06/2024 16:11:38 vietphuong GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
185823 26/06/2024 16:11:03 vietphuong GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
185822 26/06/2024 03:24:05 AnhDat SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 10380 KB
185821 26/06/2024 03:22:42 AnhDat mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
185820 25/06/2024 10:21:29 DATTNC SPY - Điệp viên GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
185819 25/06/2024 10:17:35 DATTNC tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
185818 25/06/2024 10:15:10 DATTNC tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
185817 25/06/2024 09:06:04 ecl1pseggez SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2580 KB
185816 25/06/2024 09:00:21 ecl1pseggez SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2580 KB
185815 25/06/2024 08:59:07 ecl1pseggez SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2580 KB
185814 25/06/2024 08:53:08 ecl1pseggez SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2580 KB
185813 25/06/2024 08:52:27 ecl1pseggez SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
185812 25/06/2024 08:50:56 ecl1pseggez SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
185811 25/06/2024 08:50:15 ecl1pseggez SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
185810 25/06/2024 08:50:00 ecl1pseggez SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
185809 25/06/2024 03:04:53 AnhDat SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
185808 25/06/2024 02:58:43 AnhDat TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
185807 25/06/2024 02:55:00 AnhDat STEPS - Leo bậc thang GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
185806 25/06/2024 02:51:02 AnhDat LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 3988 KB
185805 24/06/2024 13:15:50 Alpheta LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2400 KB
185804 24/06/2024 13:14:56 Alpheta LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2404 KB
185803 24/06/2024 12:10:58 Alpheta LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2404 KB
185802 24/06/2024 12:09:47 Alpheta LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 17616 KB
185801 24/06/2024 10:36:50 Alpheta LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
185800 24/06/2024 10:21:56 Alpheta LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
185799 24/06/2024 10:14:51 Alpheta LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
185798 24/06/2024 09:11:50 DATTNC STEPS - Leo bậc thang GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
185797 24/06/2024 09:10:12 DATTNC REPL - Thay xâu GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2592 KB
185796 24/06/2024 09:07:36 DATTNC NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
185795 24/06/2024 00:18:55 AnhDat NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
185794 24/06/2024 00:17:42 AnhDat ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
185793 24/06/2024 00:17:29 AnhDat ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
185792 24/06/2024 00:12:53 AnhDat ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
185791 24/06/2024 00:00:45 AnhDat MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
185790 23/06/2024 17:51:06 vietphuong MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
185789 23/06/2024 17:50:46 vietphuong MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
Trang  [1] 2 3 ... 204 205
Back to Top