Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
173760 01/10/2022 06:42:23 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1580 KB
173759 30/09/2022 20:11:51 quachbaolong01 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 48900 KB
173758 30/09/2022 20:04:24 quachbaolong01 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 49236 KB
173757 30/09/2022 20:03:31 quachbaolong01 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 1132 KB
173756 30/09/2022 19:56:45 quachbaolong01 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1132 KB
173755 30/09/2022 14:20:47 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1576 KB
173754 30/09/2022 14:19:05 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
173753 30/09/2022 14:11:25 kwaibdk CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1580 KB
173752 30/09/2022 10:29:32 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1580 KB
173751 30/09/2022 10:15:39 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 8236 KB
173750 30/09/2022 09:55:27 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 8256 KB
173749 30/09/2022 09:24:34 kwaibdk SONGUYEN - Số nguyên Python 3 Accepted 93 ms 1580 KB
173748 30/09/2022 09:17:05 kwaibdk SONGUYEN - Số nguyên Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
173747 30/09/2022 09:14:17 kwaibdk SONGUYEN - Số nguyên Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1580 KB
173746 29/09/2022 22:14:04 kwaibdk CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1580 KB
173745 29/09/2022 22:06:46 kwaibdk CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1580 KB
173744 29/09/2022 21:41:46 kwaibdk CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 8260 KB
173743 29/09/2022 20:53:01 kwaibdk TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 93 ms 1580 KB
173742 28/09/2022 08:49:38 quachbaolong01 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 343 ms 2708 KB
173741 28/09/2022 08:44:53 quachbaolong01 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
173740 28/09/2022 08:39:47 quachbaolong01 div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2120 KB
173739 28/09/2022 08:34:46 quachbaolong01 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 5 3078 ms 6524 KB
173738 28/09/2022 08:27:14 quachbaolong01 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3046 ms 10432 KB
173737 27/09/2022 21:01:46 quachbaolong01 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3046 ms 5836 KB
173736 27/09/2022 19:59:54 quachbaolong01 MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
173735 27/09/2022 19:46:50 quachbaolong01 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
173734 27/09/2022 16:10:01 ngotandat HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
173733 27/09/2022 16:02:51 tranduyanh123 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
173732 27/09/2022 16:01:18 tranduyanh123 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173731 27/09/2022 14:23:47 ngotandat SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
173730 27/09/2022 14:20:59 ngotandat SONGUON - Số nguồn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
173729 27/09/2022 14:20:20 ngotandat SONGUON - Số nguồn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
173728 27/09/2022 14:19:51 ngotandat SONGUON - Số nguồn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
173727 27/09/2022 14:19:21 ngotandat SONGUON - Số nguồn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173726 27/09/2022 14:18:52 ngotandat SONGUON - Số nguồn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
173725 27/09/2022 14:18:15 ngotandat SONGUON - Số nguồn GNU C++ Time limit exceed on test 14 1078 ms 2568 KB
173724 27/09/2022 14:13:32 ngotandat SONGUON - Số nguồn GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2568 KB
173723 25/09/2022 19:53:06 quachbaolong01 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 531 ms 4176 KB
173722 23/09/2022 21:04:13 quachbaolong01 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
173721 23/09/2022 20:59:35 quachbaolong01 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
173720 23/09/2022 20:58:43 quachbaolong01 POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173719 23/09/2022 20:51:40 quachbaolong01 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
173718 22/09/2022 14:50:53 NullTihen BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
173717 22/09/2022 13:20:35 tranduyanh123 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
173716 22/09/2022 13:19:38 tranduyanh123 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
173715 21/09/2022 19:31:51 tranduyanh123 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173714 21/09/2022 19:20:15 tranduyanh123 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173713 21/09/2022 19:19:29 tranduyanh123 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173712 21/09/2022 19:18:28 tranduyanh123 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173711 21/09/2022 10:59:38 tranduyanh123 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173710 21/09/2022 10:53:01 tranduyanh123 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173709 21/09/2022 10:46:58 tranduyanh123 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173708 20/09/2022 15:40:07 tranduyanh123 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
173707 20/09/2022 15:26:14 ngotandat POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
173706 20/09/2022 15:24:41 tranduyanh123 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173705 20/09/2022 14:38:21 ngotandat ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173704 19/09/2022 21:41:45 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173703 19/09/2022 21:34:33 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173702 19/09/2022 21:31:11 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173701 19/09/2022 21:29:08 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173700 19/09/2022 21:22:58 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173699 19/09/2022 20:21:26 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173698 19/09/2022 20:08:17 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173697 19/09/2022 19:40:05 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173696 19/09/2022 19:39:38 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173695 19/09/2022 16:03:31 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173694 19/09/2022 16:03:20 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173693 19/09/2022 15:59:26 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173692 19/09/2022 15:55:37 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173691 19/09/2022 15:50:15 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173690 15/09/2022 11:25:37 leesoo HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
173689 15/09/2022 10:56:05 quachbaolong01 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 14932 KB
173688 15/09/2022 10:52:32 quachbaolong01 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 14516 KB
173687 15/09/2022 10:51:05 quachbaolong01 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 14216 KB
173686 13/09/2022 15:57:57 tranduyanh123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
173685 13/09/2022 15:21:02 tranduyanh123 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173684 13/09/2022 14:29:26 tranduyanh123 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173683 13/09/2022 14:27:34 tranduyanh123 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
173682 13/09/2022 14:26:20 tranduyanh123 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173681 13/09/2022 14:19:23 ngotandat SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
173680 13/09/2022 14:11:22 tranduyanh123 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173679 13/09/2022 14:08:31 tranduyanh123 VN - Văn nghệ GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2800 KB
173678 13/09/2022 14:06:08 tranduyanh123 VN - Văn nghệ GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2800 KB
173677 13/09/2022 13:46:26 ngotandat ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2624 KB
173676 13/09/2022 10:22:52 hien2308 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173675 13/09/2022 10:21:21 hien2308 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 546 ms 3116 KB
173674 11/09/2022 19:18:25 huyennguyen BANMOI - Làm quen bạn mới GNU C++11 Not Yet 0 ms 0 KB
173673 11/09/2022 08:03:46 huyennguyen TREEMIN2 - Cây khung nhỏ thứ nhì GNU C++11 Accepted 656 ms 88632 KB
173672 11/09/2022 08:02:44 huyennguyen TREEMIN2 - Cây khung nhỏ thứ nhì GNU C++11 Runtime error on test 17 328 ms 41596 KB
173671 10/09/2022 22:19:36 huyennguyen LUBENICA - Mạng lưới giao thông GNU C++11 Accepted 578 ms 63300 KB
173670 10/09/2022 20:02:24 huyennguyen DQUERY - Khảo sát đường đua GNU C++11 Accepted 78 ms 4980 KB
173669 10/09/2022 19:58:30 huyennguyen DQUERY - Khảo sát đường đua GNU C++11 Wrong answer on test 2 93 ms 4964 KB
173668 10/09/2022 19:52:08 huyennguyen LCA1 - Cha chung gần nhất (version 2) GNU C++11 Accepted 390 ms 26540 KB
173667 10/09/2022 19:34:03 huyennguyen DISTANCE - Khoảng cách trên cây GNU C++11 Accepted 281 ms 30728 KB
173666 10/09/2022 19:30:05 huyennguyen LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Accepted 296 ms 28996 KB
173665 10/09/2022 19:29:37 huyennguyen LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2836 KB
173664 10/09/2022 19:28:39 huyennguyen LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
173663 10/09/2022 19:28:24 huyennguyen LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
173662 10/09/2022 16:34:02 tuanpham2604 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Runtime error on test 3 62 ms 11640 KB
173661 10/09/2022 16:21:31 tuanpham2604 div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
Trang  [1] 2 3 ... 128 129
Back to Top