Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
184356 22/04/2024 00:59:19 AnhDat TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 2620 KB
184355 21/04/2024 17:24:58 kiniii1412 STONES - Vun sỏi GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
184354 21/04/2024 17:01:28 kinii STONES - Vun sỏi GNU C++11 Accepted 31 ms 1132 KB
184353 21/04/2024 17:00:43 kinii STONES - Vun sỏi GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 109 ms 186304 KB
184352 21/04/2024 17:00:25 kinii STONES - Vun sỏi GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1144 KB
184351 21/04/2024 17:00:07 kinii STONES - Vun sỏi GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
184350 21/04/2024 16:59:19 kinii STONES - Vun sỏi GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
184349 21/04/2024 16:59:03 kinii STONES - Vun sỏi GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
184348 21/04/2024 16:58:34 kinii STONES - Vun sỏi GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1136 KB
184347 21/04/2024 16:58:19 kinii STONES - Vun sỏi GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
184346 21/04/2024 16:57:44 kinii STONES - Vun sỏi GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
184345 21/04/2024 16:57:26 kinii STONES - Vun sỏi GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
184344 19/04/2024 14:02:47 onoooo21 multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
184343 19/04/2024 07:29:00 DATTNC JOINNUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
184342 19/04/2024 07:23:36 DATTNC NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
184341 19/04/2024 02:12:22 Ducva JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 2660 KB
184340 19/04/2024 02:09:04 Ducva JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
184339 18/04/2024 21:33:04 ecl1pseggez ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
184338 18/04/2024 21:32:41 ecl1pseggez ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
184337 18/04/2024 21:13:34 ecl1pseggez SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 156 ms 12308 KB
184336 18/04/2024 07:00:45 AnhDat SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 1956 KB
184335 18/04/2024 06:57:57 AnhDat ISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng GNU C++11 Wrong answer on test 7 62 ms 7036 KB
184334 18/04/2024 06:57:00 AnhDat ISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
184333 18/04/2024 06:54:23 AnhDat REDHOOD - Cô bé quàng khăn đỏ Python 3 Wrong answer on test 8 203 ms 8368 KB
184332 18/04/2024 06:54:15 AnhDat REDHOOD - Cô bé quàng khăn đỏ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
184331 18/04/2024 06:53:33 AnhDat REDHOOD - Cô bé quàng khăn đỏ GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 2660 KB
184330 17/04/2024 16:23:15 Ducva SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 203 ms 12272 KB
184329 17/04/2024 14:45:16 Ducva COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 2640 ms 51456 KB
184328 17/04/2024 14:17:32 AnhDat SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 203 ms 12272 KB
184327 17/04/2024 14:12:52 AnhDat MAXCYCLE - Đường đua dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 49724 KB
184326 17/04/2024 14:10:50 AnhDat ISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng GNU C++11 Wrong answer on test 7 62 ms 7332 KB
184325 17/04/2024 14:09:09 AnhDat ISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2712 KB
184324 17/04/2024 10:20:59 ecl1pseggez MAXCYCLE - Đường đua dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1144 KB
184323 17/04/2024 07:48:30 DATTNC NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
184322 16/04/2024 14:10:26 DATTNC REPL - Thay xâu GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2620 KB
184321 16/04/2024 14:09:38 truongphat2222 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
184320 16/04/2024 14:06:28 DATTNC REPL - Thay xâu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
184319 16/04/2024 14:04:04 DATTNC COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1187 ms 5872 KB
184318 16/04/2024 14:03:05 DATTNC SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 187 ms 10392 KB
184317 16/04/2024 13:44:08 AnhDat NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
184316 16/04/2024 08:17:12 ecl1pseggez NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
184315 16/04/2024 08:14:48 ecl1pseggez NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1144 KB
184314 16/04/2024 08:14:23 ecl1pseggez NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
184313 16/04/2024 07:28:01 DATTNC FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1144 KB
184312 16/04/2024 07:06:11 DATTNC FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
184311 16/04/2024 03:57:47 NEHE SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 3 15 ms 3288 KB
184310 16/04/2024 03:49:29 NEHE SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 3 0 ms 3288 KB
184309 16/04/2024 03:48:44 NEHE SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 3 15 ms 3288 KB
184308 16/04/2024 02:06:26 NEHE COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 2453 ms 10428 KB
184307 16/04/2024 02:05:27 NEHE COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 6 3078 ms 10424 KB
184306 16/04/2024 02:00:36 NEHE COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 609 ms 10456 KB
184305 16/04/2024 01:58:32 NEHE COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
184304 16/04/2024 01:55:28 NEHE COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 6 3031 ms 6668 KB
184303 16/04/2024 01:51:50 NEHE COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 6 3046 ms 6660 KB
184302 16/04/2024 01:51:21 NEHE COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 6 3078 ms 10424 KB
184301 16/04/2024 01:49:20 NEHE COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 6 3062 ms 10436 KB
184300 16/04/2024 01:44:37 NEHE COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 6 3046 ms 10428 KB
184299 15/04/2024 17:40:42 taihb2005 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 2564 KB
184298 15/04/2024 17:38:48 taihb2005 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
184297 15/04/2024 16:47:00 Ducva NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
184296 15/04/2024 16:46:36 Ducva NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
184295 15/04/2024 15:10:14 Ducva ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 31 ms 4972 KB
184294 15/04/2024 15:08:43 ecl1pseggez ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
184293 15/04/2024 15:05:54 Ducva ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1964 KB
184292 15/04/2024 14:14:49 DATTNC NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
184291 15/04/2024 09:19:35 Ducva ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 93 ms 2740 KB
184290 15/04/2024 09:15:36 Ducva ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 93 ms 2744 KB
184289 15/04/2024 09:14:08 Ducva ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2624 KB
184288 15/04/2024 05:32:02 AnhDat REPL - Thay xâu Java 8 Accepted 171 ms 18524 KB
184287 15/04/2024 05:31:18 AnhDat REPL - Thay xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
184286 14/04/2024 20:56:06 ecl1pseggez ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
184285 14/04/2024 20:28:46 ecl1pseggez ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
184284 14/04/2024 20:22:50 ecl1pseggez ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
184283 13/04/2024 21:25:20 truongphat2222 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
184282 13/04/2024 21:16:49 truongphat2222 REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
184281 13/04/2024 21:13:03 truongphat2222 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
184280 13/04/2024 18:53:36 ecl1pseggez BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
184279 13/04/2024 03:21:42 AnhDat SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1132 KB
184278 13/04/2024 03:18:05 AnhDat TIVI - Ti vi GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
184277 13/04/2024 03:15:53 AnhDat WORLDNET - Truyền dữ liệu GNU C++11 Runtime error on test 15 109 ms 4472 KB
184276 13/04/2024 03:13:28 AnhDat GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
184275 13/04/2024 03:12:19 AnhDat GRAPH - Liên thông GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1109 ms 3276 KB
184274 13/04/2024 03:04:49 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 31 ms 4992 KB
184273 13/04/2024 03:02:50 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
184272 13/04/2024 03:01:01 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 2700 KB
184271 13/04/2024 01:33:34 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 5104 KB
184270 13/04/2024 01:31:19 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 2632 KB
184269 13/04/2024 01:28:39 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 2632 KB
184268 12/04/2024 21:09:34 truongphat2222 WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
184267 12/04/2024 21:02:44 truongphat2222 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
184266 12/04/2024 20:59:49 truongphat2222 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
184265 12/04/2024 20:54:05 truongphat2222 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
184264 12/04/2024 20:51:57 truongphat2222 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
184263 12/04/2024 19:44:25 truongphat2222 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
184262 12/04/2024 19:38:03 truongphat2222 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
184261 11/04/2024 14:33:25 DATTNC FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1132 KB
184260 11/04/2024 14:13:37 DATTNC FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1124 KB
184259 11/04/2024 14:12:04 DATTNC FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2552 KB
184258 11/04/2024 14:06:13 DATTNC ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
183284 10/04/2024 16:29:41 DATTNC FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2548 KB
Trang  [1] 2 3 ... 197 198
Back to Top