Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
175355 08/02/2023 15:43:47 quenmatkhauroi COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3015 ms 6516 KB
175354 08/02/2023 15:41:54 vukimviet1123 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
175353 08/02/2023 15:36:02 maivanhung COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3062 ms 6516 KB
175352 08/02/2023 15:14:53 maivanhung COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175351 08/02/2023 15:14:01 maivanhung COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3046 ms 6516 KB
175350 08/02/2023 15:13:15 maivanhung COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175349 08/02/2023 15:11:50 maivanhung COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3046 ms 6520 KB
175348 08/02/2023 15:10:33 maivanhung COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3062 ms 6520 KB
175347 08/02/2023 15:08:31 maivanhung COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3015 ms 10424 KB
175346 08/02/2023 05:39:27 iamdarkv MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1128 KB
175345 08/02/2023 05:24:34 iamdarkv MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1128 KB
175344 08/02/2023 05:18:02 iamdarkv dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2752 KB
175343 08/02/2023 04:50:06 iamdarkv tn - Trực nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2652 KB
175342 08/02/2023 04:44:56 iamdarkv MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1128 KB
175341 08/02/2023 04:41:40 iamdarkv MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1120 KB
175340 08/02/2023 04:40:28 iamdarkv MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1140 KB
175339 08/02/2023 04:19:08 iamdarkv SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 359 ms 46680 KB
175338 08/02/2023 04:15:45 iamdarkv SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 375 ms 46680 KB
175337 08/02/2023 04:09:10 iamdarkv SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 281 ms 41656 KB
175336 08/02/2023 04:01:31 iamdarkv SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 281 ms 41656 KB
175335 08/02/2023 03:35:17 iamdarkv COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 546 ms 6536 KB
175334 07/02/2023 21:51:54 maivanhung COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 4 3062 ms 6520 KB
175333 07/02/2023 21:49:38 maivanhung COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 4 3046 ms 6512 KB
175332 07/02/2023 21:42:52 maivanhung COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 4 3062 ms 6508 KB
175331 07/02/2023 20:37:45 vukimviet1123 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
175330 07/02/2023 20:19:37 maivanhung COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
175329 07/02/2023 19:32:16 maivanhung COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3109 ms 5832 KB
175328 07/02/2023 15:12:33 NEHE BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1140 KB
175327 07/02/2023 15:11:26 NEHE BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
175326 07/02/2023 15:10:34 quangminhh PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
175325 07/02/2023 15:07:44 quangminhh PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
175324 07/02/2023 15:06:16 quangminhh PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
175323 07/02/2023 15:05:25 quangminhh PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 9 1078 ms 2592 KB
175322 07/02/2023 15:01:17 quangminhh PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1048 KB
175321 07/02/2023 14:45:07 NEHE BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
175320 07/02/2023 14:41:53 quangminhh PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 312 ms 2564 KB
175319 05/02/2023 20:53:36 iamdarkv NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175318 05/02/2023 20:51:15 iamdarkv NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 1128 KB
175317 05/02/2023 20:49:56 iamdarkv NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 1140 KB
175316 05/02/2023 20:49:14 iamdarkv NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1140 KB
175315 05/02/2023 20:48:17 iamdarkv NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1128 KB
175314 05/02/2023 20:47:55 iamdarkv NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175313 05/02/2023 15:44:22 vinhma TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
175312 04/02/2023 22:35:02 maivanhung GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
175311 04/02/2023 20:54:50 maivanhung SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 484 ms 80716 KB
175310 03/02/2023 22:30:13 maivanhung SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 203 ms 10408 KB
175309 03/02/2023 19:55:44 maivanhung TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 484 ms 3364 KB
175308 03/02/2023 19:53:30 maivanhung TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
175307 03/02/2023 10:50:27 iamdarkv TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 187 ms 3000 KB
175306 03/02/2023 10:44:59 iamdarkv TNUM - Số 3 ước GNU C++ Time limit exceed on test 4 1093 ms 2552 KB
175305 02/02/2023 21:25:41 iamdarkv tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1080 KB
175304 02/02/2023 21:24:23 iamdarkv tn - Trực nhật GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175303 02/02/2023 16:31:58 quangminhh GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175302 02/02/2023 16:27:18 quangminhh GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
175301 02/02/2023 16:01:13 quangminhh SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
175300 02/02/2023 15:34:13 quangminhh SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
175299 02/02/2023 14:44:46 quangminhh SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
175298 02/02/2023 08:00:50 phuongnga VN - Văn nghệ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175297 02/02/2023 07:59:29 phuongnga tn - Trực nhật GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175296 01/02/2023 22:35:05 NEHE MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
175295 01/02/2023 21:35:03 vukimviet1123 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 15 1078 ms 2580 KB
175294 01/02/2023 21:31:09 vukimviet1123 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 375 ms 3356 KB
175293 01/02/2023 20:31:55 maivanhung tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
175292 01/02/2023 20:15:49 maivanhung tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1068 KB
175291 01/02/2023 18:46:11 NEHE TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175290 01/02/2023 18:01:47 maivanhung tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1080 KB
175289 01/02/2023 18:00:03 maivanhung tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
175288 01/02/2023 17:59:41 maivanhung tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
175287 01/02/2023 17:42:11 maivanhung tn - Trực nhật GNU C++ Time limit exceed on test 3 1093 ms 2556 KB
175286 01/02/2023 16:19:29 maivanhung TNUM - Số 3 ước GNU C++ Time limit exceed on test 4 1093 ms 2936 KB
175285 01/02/2023 16:18:40 quenmatkhauroi SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
175284 01/02/2023 15:58:15 maivanhung GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2588 KB
175283 01/02/2023 15:50:08 maivanhung GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2588 KB
175282 01/02/2023 15:42:54 vukimviet1123 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 9 218 ms 3004 KB
175281 01/02/2023 15:40:00 vukimviet1123 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 9 171 ms 3012 KB
175280 01/02/2023 15:36:31 quenmatkhauroi TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
175279 01/02/2023 14:28:57 quenmatkhauroi TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
175278 01/02/2023 14:26:23 quenmatkhauroi TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
175277 01/02/2023 14:24:33 quenmatkhauroi TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
175276 01/02/2023 14:20:47 abcxyz TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 218 ms 3340 KB
175275 01/02/2023 14:17:24 abcxyz TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
175274 31/01/2023 20:09:38 NEHE TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175273 31/01/2023 20:08:38 NEHE TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
175272 31/01/2023 20:07:25 NEHE TBC - Trung bình cộng GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2572 KB
175271 31/01/2023 19:46:33 NEHE DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175270 31/01/2023 19:44:00 NEHE DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
175269 31/01/2023 19:15:52 abcxyz tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
175268 31/01/2023 15:14:37 quangminhh SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
175267 31/01/2023 15:13:46 quangminhh SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
175266 31/01/2023 14:32:54 DUIGACHIENGION TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
175265 31/01/2023 14:31:39 DUIGACHIENGION TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2576 KB
175264 31/01/2023 14:30:43 DUIGACHIENGION TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2572 KB
175263 31/01/2023 14:17:24 DUIGACHIENGION SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
175262 30/01/2023 22:57:19 maivanhung tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
175261 30/01/2023 22:56:34 maivanhung tn - Trực nhật GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175260 30/01/2023 22:33:00 abcxyz GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
175259 30/01/2023 22:26:13 maivanhung tn - Trực nhật GNU C++ Memory limit exceed on test 3 218 ms 164244 KB
175258 30/01/2023 22:17:54 abcxyz tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1080 KB
175257 30/01/2023 21:57:40 abcxyz VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175256 30/01/2023 21:21:04 iamdarkv GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
Trang  [1] 2 3 ... 144 145
Back to Top