Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
177939 22/09/2023 15:32:52 chauhoangthuc KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 520 KB
177938 22/09/2023 10:42:18 ydplj ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
177937 22/09/2023 10:34:28 ydplj XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
177936 22/09/2023 09:31:19 ydplj NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
177935 22/09/2023 09:29:45 ydplj NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
177934 22/09/2023 09:29:26 ydplj CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
177933 22/09/2023 09:28:46 ydplj DELX - Xóa ký tự GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1144 KB
177932 22/09/2023 09:27:46 ydplj REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
177931 22/09/2023 09:25:34 ydplj REPL - Thay xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
177930 22/09/2023 09:25:26 ydplj REPL - Thay xâu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
177929 22/09/2023 09:23:50 ydplj REPL - Thay xâu GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1904 KB
177928 22/09/2023 09:23:27 ydplj NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
177927 22/09/2023 09:22:19 ydplj WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
177926 22/09/2023 09:21:17 ydplj WORDS - Đếm từ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
177925 22/09/2023 09:20:55 ydplj FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
177924 22/09/2023 09:20:34 ydplj SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
177923 21/09/2023 21:18:36 ydplj SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
177922 21/09/2023 20:22:45 kobietlam ROBOT - ROBOT GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
177921 21/09/2023 20:07:06 kobietlam ROBOT - ROBOT GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
177920 21/09/2023 19:48:12 kobietlam SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
177919 21/09/2023 19:44:39 kobietlam SPY - Điệp viên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
177918 20/09/2023 15:49:39 nganthuynguyen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Time limit exceed on test 11 1109 ms 2608 KB
177917 20/09/2023 15:14:33 nganthuynguyen TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
177916 19/09/2023 14:46:08 DATTNC trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
177915 19/09/2023 14:32:20 DATTNC TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
177914 16/09/2023 17:05:56 dasdasd BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1144 KB
177913 16/09/2023 17:00:50 dasdasd BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
177912 16/09/2023 16:57:42 dasdasd BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
177911 16/09/2023 16:51:52 dasdasd BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
177910 16/09/2023 16:49:59 dasdasd BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
177909 16/09/2023 16:45:57 dasdasd BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
177908 16/09/2023 16:45:10 dasdasd BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
177907 15/09/2023 18:37:07 vềquêcainghiện BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
177906 15/09/2023 18:12:23 vềquêcainghiện BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Accepted 15 ms 6732 KB
177905 15/09/2023 18:11:36 vềquêcainghiện BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Accepted 31 ms 4876 KB
177904 15/09/2023 18:06:57 vềquêcainghiện BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Time limit exceed on test 3 1093 ms 25372 KB
177903 15/09/2023 17:57:23 vềquêcainghiện BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Time limit exceed on test 3 1093 ms 26148 KB
177902 15/09/2023 17:55:47 vềquêcainghiện BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Runtime error on test 1 46 ms 25572 KB
177901 15/09/2023 17:55:20 vềquêcainghiện BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Memory limit exceed on test 2 234 ms 135772 KB
177900 15/09/2023 00:54:19 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
177899 15/09/2023 00:44:04 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
177898 15/09/2023 00:43:26 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
177897 15/09/2023 00:35:40 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
177896 15/09/2023 00:34:52 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
177895 15/09/2023 00:33:16 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
177894 15/09/2023 00:30:00 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
177893 15/09/2023 00:25:55 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1132 KB
177892 15/09/2023 00:24:32 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
177891 15/09/2023 00:22:56 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
177890 15/09/2023 00:20:16 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
177889 15/09/2023 00:19:14 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
177888 15/09/2023 00:18:56 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
177887 15/09/2023 00:15:24 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1124 KB
177886 15/09/2023 00:13:32 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1132 KB
177885 14/09/2023 23:23:54 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
177884 10/09/2023 00:33:55 truongphat2222 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1144 KB
177883 10/09/2023 00:30:25 truongphat2222 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
177882 10/09/2023 00:27:37 truongphat2222 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
177881 10/09/2023 00:22:56 truongphat2222 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
176942 31/08/2023 18:40:41 NullTihen KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2932 KB
176941 31/08/2023 18:34:45 NullTihen KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1076 KB
176940 31/08/2023 18:33:09 qhao291 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2808 KB
176939 31/08/2023 18:32:15 NullTihen KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1076 KB
176938 31/08/2023 18:31:49 qhao291 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2956 KB
176937 31/08/2023 18:24:35 qhao291 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1076 KB
176936 25/08/2023 09:52:45 phongngo ROBOT - ROBOT GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1120 KB
176935 23/08/2023 21:13:29 dhminh PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176934 23/08/2023 21:00:47 dhminh BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
176933 23/08/2023 20:56:07 dhminh VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
176932 23/08/2023 20:33:05 dhminh VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
176931 23/08/2023 20:21:30 dhminh TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
176930 23/08/2023 15:23:44 taihb2005 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 296 ms 3120 KB
176929 23/08/2023 15:22:46 taihb2005 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
176928 23/08/2023 14:58:19 taihb2005 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 703 ms 3832 KB
176927 23/08/2023 10:10:11 taihb2005 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 18 1031 ms 31996 KB
176926 22/08/2023 22:13:52 taihb2005 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2660 KB
176925 22/08/2023 22:10:57 taihb2005 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 2632 KB
176924 22/08/2023 16:49:05 ducanh LATGACH - Lát gạch GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1109 ms 2620 KB
176923 18/08/2023 16:53:47 taihb2005 hoanvi - Hoán vị GNU C++11 Accepted 156 ms 1928 KB
176922 17/08/2023 22:08:13 taihb2005 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1171 ms 5868 KB
176921 17/08/2023 21:17:02 taihb2005 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
176920 17/08/2023 21:15:52 taihb2005 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
176919 17/08/2023 16:20:30 taihb2005 strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4390 ms 1916 KB
176918 17/08/2023 16:19:33 taihb2005 strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
176917 17/08/2023 07:29:28 tranbaokhoi123 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Time limit exceed on test 16 1093 ms 2552 KB
176916 17/08/2023 07:28:21 tranbaokhoi123 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1080 KB
176915 17/08/2023 07:22:50 tranbaokhoi123 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
176914 17/08/2023 07:21:00 tranbaokhoi123 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
176913 16/08/2023 22:43:57 taihb2005 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
176912 16/08/2023 22:25:30 nguyengiakien NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 46 ms 2600 KB
176911 16/08/2023 22:23:43 tranbaokhoi123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2008 KB
176910 16/08/2023 22:21:23 nguyengiakien NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
176909 16/08/2023 22:19:04 nguyengiakien NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 16 1078 ms 2580 KB
176908 16/08/2023 22:18:04 nguyengiakien NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
176907 16/08/2023 22:17:35 nguyengiakien NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
176906 16/08/2023 22:17:04 nguyengiakien NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
176905 16/08/2023 22:08:23 taihb2005 BARR - Tạo mảng mới GNU C++11 Accepted 0 ms 2592 KB
176904 16/08/2023 22:03:54 nguyengiakien PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
176903 16/08/2023 22:02:50 tranbaokhoi123 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
176902 16/08/2023 21:57:14 taihb2005 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
Trang  [1] 2 3 ... 160 161
Back to Top