hvtqueen - Xếp hậu
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho trước một bàn cờ vua kích thước n x n. Hãy tìm cách đặt n quân hậu sao cho vào bàn cờ sao cho không có 2 quân hậu bất kỳ vào chiếu nhau.

Ví dụ một cách đặt 8 quân cờ trên bàn cờ 8 x 8

Dữ liệu vào: Số nguyên dương N (N <= 12)

Kết quả ra: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng gồm N số nguyên thể hiện phương án đặt N quân cờ. Mỗi phương án ghi ra x1, x2, ..., xN; trong đó xi = j thể hiện quân cờ thứ i được đặt tại cột i và dòng j.

Ví dụ

  • input
    4
    output
    2 4 1 3
    3 1 4 2
Back to Top