4SONGUYEN - Bốn số nguyên
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nhập từ bàn phím 4 số nguyên a, b, c, d. Sau đó hiện ra tổng 4 số này đồng thời đưa ra chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị của tổng.

Gợi ý: sử dụng phép toán chia lấy phần dư (%). Ví dụ: 7 % 4 = 3 vì 7 chia 4 được 1 dư 3.

Input

- 1 dòng duy nhất chứa 4 số nguyên a, b, c, d

Output

- Dòng 1 chứa tổng của 4 số

- Dòng 2 chứa chữ số hàng chục và hàng đơn vị (cách nhau bởi dấu cách) của tổng 4 số a, b, c, d

Ví dụ

  • input
    62 1 61 37
    output
    161
    6 1
Back to Top