SONGUYEN - Số nguyên
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nhập một số nguyên có 4 chữ số. Đưa ra tổng của 4 chữ số đó cùng chữ số hàng nghìn và chữ số hàng đơn vị. 

* Gợi ý: Sử dụng phép toán chia lấy phần dư (%) 

Input

- Một số nguyên có 4 chữ số

Output

- Dòng 1 chứa tổng của 4 chữ số

- Dòng 2 chứa chữ số hàng nghìn và chữ số hàng đơn vị (cách nhau 1 dấu cách)

Ví dụ

  • input
    2446
    output
    16
    2 6
Back to Top