HHCN - Hình hộp chữ nhật
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Bạn có một hình hộp chữ nhật có kích thước nguyên và biết được diện tích của 3 mặt có chung 1 đỉnh. Nhiệm vụ của bạn là tính tổng tất cả các cạnh của hình hộp chữ nhật này.

Dữ liệu nhập:

- Gồm một dòng duy nhất chứa 3 số nguyên dương không vượt quá 10^4 là diện tích 3 mặt của hình hộp chữ nhật.

Dữ liệu xuất:

- In ra màn hình duy nhất một số nguyên là kết quả bài toán.

Ví dụ

  • input
    1 1 1
    output
    12
Back to Top