4DIEM - Điểm trong tam giác
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho 4 điểm A, B, C, D trên mặt phẳng có tọa độ nguyên lần lượt là (xA,yA), (xB,yB), (xC,yC), (xD,yD).

Bạn phải kiểm tra xem điểm D có nằm trong tam giác ABC không, trường hợp D nằm trên cạnh cũng được coi là nằm trong tam giác ABC.

Dữ liệu nhập:

- Dòng 1 chứa hai số nguyên xA, yA

- Dòng 1 chứa hai số nguyên xB, yB

- Dòng 1 chứa hai số nguyên xC, yC

- Dòng 1 chứa hai số nguyên xD, yD

Dữ liệu xuất:

- In ra 1 nếu D nằm trong tam giác ABC, ngược lại in ra 0.

Ví dụ

 • input
  0 0
  0 4
  5 0
  3 0
  output
  1
 • input
  0 4
  5 0
  3 4
  2 -2
  output
  0
Back to Top