COVUA - Cờ vua
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Trên bàn cờ vua có 2 quân đen và trắng. Trong đó quân đen là quân vua ở vị trí (x, y) và ở vị trí (z, t) là một quân trắng nào đó (Hâu, Tượng, Mã, Xe). 

Hãy cho biết quân trắng có chiếu quân vua bên đen không?

Dữ liệu nhập:

- Dòng đầu tiên là hai số x, y – vị trí của quân vua bên đen 

- Dòng thứ hai là hai số z, t  – vị trí của quân trắng, tiếp theo là một ký tự ch. Trong đó

+ ch = H thì bên trắng là quân hậu

+ ch = M thì bên trắng là quân mã

+ ch = X thì bên trắng là quân xe

+ ch = T thì bên trắng là quân tượng.

Dữ liệu xuất:

- Đưa ra “YES” nếu bên trắng đang chiếu quân vua bên đen, và “NO” trong trường hợp ngược lại.

Ví dụ

 • input
  5 2
  5 4 X
  output
  YES
 • input
  6 5
  3 6 H
  output
  NO
 • input
  6 5
  8 4 M
  output
  YES
 • input
  6 4
  3 7 T
  output
  YES
Back to Top