SORT3 - Sắp xếp 3 số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho 3 số nguyên a, b, c.

Hãy sắp xếp những số đó theo thứ tự tăng dần.

Dữ liệu nhập:

- Ba số nguyên a, b, c.

Dữ liệu xuất:

- Ba số nguyên a, b, c được sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Ví dụ

  • input
    208 3 564
    output
    3 208 564
Back to Top