MINMAX4 - Giá trị min max
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho biết 4 số nguyên a, b, c, d. Hãy in ra lần lượt số bé nhất và lớn nhất trong 4 số đó

Dữ liệu nhập:

- Gồm một dòng chứa lần lượt 4 số nguyên a, b, c, d. Các số cách nhau một dấu cách

Dữ liệu xuất:

- In ra lần lượt số bé nhất và lớn nhất trong 4 số trên

Ví dụ

  • input
    72 17 31 21
    output
    17 72
Back to Top