NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho số nguyên dương N (N <= 2*109). Hãy kiểm tra xem số N có phải là số nguyên tố không? Số nguyên tố là số tự nhiên có duy nhất hai ước là 1 và chính nó.
Ví dụ: 7 là số nguyên tố vì chỉ có 2 ước là 1 và 7, còn 8 không là số nguyên tố vì 8 có nhiều hơn 2 ước là 1, 2, 4 và 8.

Dữ liệu nhập:

- Một số nguyên dương N (N <= 2 tỷ)

Dữ liệu xuất:

- Đưa ra thông báo “YES” nếu N là số nguyên tố, trong trường hợp ngược lại thì đưa ra thông báo “NO”

Ví dụ

  • input
    11
    output
    YES
Back to Top