SOHOANHAO - Số hoàn hảo
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Số hoàn hảo là số có tổng các ước số bằng chính nó. Ví dụ 28 là số hoàn hảo (28 = 1+2+4+7+14).

Cho một số nguyên n, hãy kiểm tra xem n có phải là số hoàn hảo hay không?

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n (2 ≤ n ≤ 109)

Dữ liệu xuất:

- Nếu n là số hoàn hảo in ra YES. Nếu không in ra NO.

Ví dụ

 • input
  14
  output
  NO
 • input
  6
  output
  YES
Back to Top