SOHH - Tìm các số hoàn hảo
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Số hoàn hảo là số bằng tổng mọi ước của nó (không kể chính nó). Ví dụ 6 = 1 + 2 + 3 là một số hoàn hảo.

Hãy in ra màn hình tất cả các số hoàn hảo nhỏ hơn N (N<=105).

Dữ liệu nhập:

- Một dòng duy nhất chứa giá trị N

Dữ liệu xuất:

- Nếu không có số hoàn hảo nào thì đưa ra -1

- Nếu có số hoàn hảo thì đưa ra danh sách các số đó

Ví dụ

 • input
  384
  output
  6 28
 • input
  2
  output
  -1
Back to Top