UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Hôm nay, Tý  được cô giáo dạy về bài toán tìm ước chung lớn nhất của hai số a và b, là học sinh thông minh, Tý dễ dàng làm được tất cả các bài tập liên quan đến vấn đề vừa học.

Cô giáo quyết định nâng cao bài tập của Tý bằng cách đưa ra bài toán như sau:

Cho ba số nguyên a, b, c (|a| <= 109, |b| <= 109, c <= 109). Hãy tìm UCLN của 3 số này.

Dữ liệu nhập:

- Một dòng duy nhất chứa 3 số nguyên a, b, c.

Dữ liệu xuất:

- Đưa ra kết quả tìm được là ước chung lớn nhất của 3 số a, b, c.

Ví dụ

  • input
    6 9 12
    output
    3
Back to Top