SOPHONGPHU - Số phong phú
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Hôm nay, cô giáo vừa dạy cho Tý về số phong phú. Số N được gọi là số phong phú nếu như N nhỏ hơn tổng các ước của nó (không kể chính nó).

Ví dụ:

N = 12 có 5 ước không kể chính nó là 1, 2, 3, 4, 6 và nhận thấy N = 12 < 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 => N là số phong phú.

Tý đố 2 em mình là Tồ và Tẹt kiểm tra xem số N có phải là số phong phú không?

Bạn hãy giúp Tồ và Tẹt giải bài toán của anh Tý.

Dữ liệu nhập:

- Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N (1 <= N <= 2*109)

Dữ liệu xuất:

- Đưa ra số 1 nếu N là số phong phú, ngược lại thì đưa ra số 0.

Ví dụ

 • input
  12
  output
  1
 • input
  10
  output
  0
Back to Top