DAONGUOC - Số đảo ngược
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Mẹ bảo Tý dạy em Tồ học toán, làm quen với các con số. Tý thấy thằng em mình khá thông minh, so sánh các số bình thường có vẻ quá đơn giản đối với nó. Vì vậy Tý ra yêu cầu mới, các số bình thường sẽ được đọc từ trái sang, bây giờ sẽ đọc ngược lại - đọc các chữ số từ bên phải sang.

Cuối cùng yêu cầu của Tý là: cho hai số nguyên dương a, b (1 ≤ a, b ≤ 109), đưa ra số có giá trị lớn hơn khi đọc 2 số này theo quy tắc mới.

Dữ liệu nhập:

- Chứa 2 số nguyên khác nhau A và B trên cùng 1 dòng.

Dữ liệu xuất:

- In ra số có giá trị lớn hơn (theo quy tắc mới).

Ví dụ

  • input
    15 34
    output
    51
Back to Top