FIBONACI - Số fibonaci
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Dãy số fibonacy được định nghĩa như sau:

\(\left\{\begin{array}{l} f_1=f_2=0 \\ f_n=f_{n-1}+ f_{n-2} (n\ge3) \end{array}\right.\)

Bạn hãy viết chương trình in ra n số đầu tiên của dãy số fibonacy.

Dữ liệu nhập:

là số nguyên n (1<= n <= 30)

Dữ liệu xuất:

Là n số fibonacy đầu tiên trên cùng một dòng, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Ví dụ

  • input
    6
    output
    1 1 2 3 5 8
Back to Top