PITAGO3 - Bộ số Pitago
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ba số a, b, c được gọi là 3 số pitago nếu thỏa mãn:

a2 + b2 = c2

Cho số tự nhiên n (n \(\leq\) 104). Hãy đếm tất cả các bộ số (a,b,c) trong đó a < b < c \(\leq\)n thỏa mãn là bộ số pitago

Dữ liệu nhập:

- Nhập n từ bàn phím.

Dữ liệu xuất:

- Đưa ra số lượng bộ số pitago tìm được

Ví dụ

  • input
    14
    output
    3
Back to Top