PTICH - Thừa số nguyên tố
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho số nguyên dương N. Viết chương trình phân tích N thành tích các thừa số nguyên tố.

Dữ liệu nhập:

- Một số nguyên dương N

Dữ liệu xuất:

- Đưa ra các thừa số nguyên tố

Ví dụ

  • input
    100
    output
    2 2 5 5
Back to Top