COWHERDING - Di chuyển bò
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ba con bò của nông dân John là Bessie, Elsie và Mildred, thường đi lang thang đến những nơi xa xôi của trang trại! Ông ấy cần sự giúp đỡ của bạn để đưa chúng trở lại gần nhau.

Hãy hình dung vị trí của ba con bò là ba vị trí nguyên khác nhau trên trục tọa độ Ox và nông dân John muốn di chuyển chúng đến ba vị trí liên tiếp, bằng cách di chuyển 2 con bò ở 2 vị trí đầu tiên và cuối cùng vào sát con bò giữa.

Vui lòng xác định số bước di chuyển tối thiểu và tối đa có thể trước khi những con bò được di chuyển đến ba địa điểm liên tiếp.

Dữ liệu nhập:

- Chứa một dòng có ba số nguyên được phân tách bằng dấu cách, đưa ra các vị trí của Bessie, Elsie và Mildred. Mỗi vị trí là một số nguyên trong phạm vi 1 … 109.

Dữ liệu xuất:

- Dòng đầu tiên chứa số bước di chuyển tối thiểu mà Nông dân John cần thực hiện để các con bò lại gần nhau.

- Dòng thứ hai chứa số bước di chuyển tối đa mà Nông dân John cần thực hiện để các con bò lại với nhau.

Ví dụ

  • input
    4 7 9
    output
    1
    2
Back to Top