DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Bờm có số tiền là S (Việt Nam đồng, S chia hết cho 10 nghìn), anh ấy cần đổi ra ba loại tiền
có mệnh giá là 50 nghìn, 20 nghìn, 10 nghìn.

Hãy viết chương trình tìm cách đổi tiền cho Bờm sao cho số tờ tiền anh ấy nhận được là ít
nhất.

Dữ liệu nhập:

- Một số nguyên dương duy nhất là S (50 ≤ S ≤ 109)

Kết quả ra:

- Số lượng tờ tiền ít nhất sau khi đổi.

Biết rằng tất cả giá trị tiền cho ở Input đều có đơn vị là nghìn (Việt Nam đồng)

Ví dụ

 • input
  100
  output
  2
 • input
  120
  output
  3
Back to Top