NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Để quản lý các cây xanh dọc theo con đường lên khu vực tượng Bác Hồ thuộc thủy điện Hòa Bình, công ty quản lý đã tiến hành đánh số cho các cây. Tuy nhiên công ty đã không đánh số liên tiếp từ một đến hết mà đánh số theo cách sau: cây đầu tiên tính từ đầu đường được đánh số 1, hai cây tiếp theo được đánh số 2, ba cây tiếp theo được đánh số 3, ... và cứ thế cho đến cây xanh cuối đường.

Yêu cầu: Hãy cho biết cây xanh thứ N tính từ đầu đường được đánh số bao nhiêu?

Dữ liệu vào:

- Nhập từ bàn phím số nguyên dương N (1≤N≤109).

Kết quả ra:

- Xuất ra màn hình số được đánh trên cây xanh thứ N

Ví dụ

  • input
    20
    output
    6

Giải thích: Các cây được đánh số lần lượt: 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

Back to Top