HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Tại một văn phòng của Ủy ban nhân dân tỉnh có m người nộp hồ sơ, theo thứ tự bắt số từ 1 đến m. Tùy theo loại hồ sơ mà người ta xử lí trong thời gian nào đó của người thứ i là ti (i=1..m).

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương m (0<m<=1000) và dãy số nguyên dương t1, t2, …, tm (1<=ti<=10; i=1..m) theo thứ tự là số người nộp hồ sơ và thời gian xử lí hồ sơ. Hãy tính thời gian (phút) chờ của người thứ k (k=1…m) và chở bao nhiêu người để đến lượt mình.

Dữ liều vào:

- Dòng đầu tiên chứa số m

- Dòng thứ 2 chứa m số t1, t2, ..., tm

- Dòng thứ 3 chứa số nguyên dương k

Kết quả ra:

- Dòng đầu là số người mà người thứ k phải chờ đơi

- Dòng thứ hai là thời gian phải chờ đợi của người thứ k.

Ví dụ

 • input
  5
  2 3 2 5 6
  4
  output
  3
  7
Back to Top