MAXSEQ - Dãy con không giảm dài nhất
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho dãy số nguyên dương  a1, a2, ..., an. Dãy số  ai, ai+1, ..., aj  thỏa mãn a<=ai+1 <= ... <=aj với 1<=i<=j<=n được gọi là dãy con không giảm của dãy số đã cho và khi đó số j-i+1 được gọi là độ dài của dãy con này.

Yêu cầu: trong số các dãy con không giảm của dãy số đã cho mà các phần tử của nó đều thuộc dãy số {u[k]} xác định bởi u[1]=1, u[k]=u[k-1]+k (k>=2), hãy tìm dãy con có độ dài lớn nhất.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên ghi N (N <= 10000)

- N dòng tiếp theo dòng thứ i chứa ai (ai <= 108)

Kết quả ra: 

- Độ dài của dãy con tìm được

Ví dụ

 • input
  8
  2
  2007
  6
  6
  15
  16
  3
  21
  output
  3
Back to Top