PTRANG - Phân trang
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Văn bản là một dãy gồm N từ đánh số từ 1 đến N. Từ thứ i có độ dài là wi (i=1, 2,... N). Phân trang là một cách xếp lần lượt các từ của văn bản vào dãy các dòng, mỗi dòng có độ dài L, sao cho tổng độ dài của các từ trên cùng một dòng không vượt quá L. Ta gọi hệ số phạt của mỗi dòng trong cách phân trang là hiệu số (L-S), trong đó S là tổng độ dài của các từ xếp trên dòng đó. Hệ số phạt của cách phân trang là giá trị lớn nhất trong số các hệ số phạt của các dòng.Tìm cách phân trang với hệ số phạt nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1 chứa 2 số nguyên dương N, L (N<=6000,L<=1000)

- Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo chứa số nguyên dương wi (wi<=L), i=1, 2,.., N

Kết quả ra:

- In ra hệ số phạt nhỏ nhất

Ví dụ

 • input
  4 5
  3
  2
  2
  4
  output
  2
Back to Top