KSEQ - Dãy con
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một dãy gồm n ( n ≤ 1000) số nguyên dương A1, A2, ..., An và số nguyên dương k (k <= 50). Hãy tìm dãy con gồm nhiều phần tử nhất của dãy đã cho sao cho tổng các phần tử của dãy con này chia hết cho k.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa hai số n, k ghi cách nhau bởi ít nhất 1 dấu trống.

- Các dòng tiếp theo chứa các số A1, A2, ..., An (Ai ≤ 109) được ghi theo đúng thứ tự cách nhau ít nhất một dấu trống hoặc xuống dòng

Kết quả ra:

- Gồm 1 dòng duy nhất ghi số lượng phần tử của dãy con dài nhất thoả mãn, nếu không có dãy con như vậy thì ghi ra số 0

Ví dụ

  • input
    10 3
    2 3 5 7 9 6 12 7 11 15
    output
    9
Back to Top