HOPMAT - Họp mặt
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Có K người (1 ≤ K ≤ 100) đứng tại vị trí nào đó trong N địa điểm cho trước (1 ≤ N ≤ 1.000) được đánh số từ 1..N. Các điểm được nối với nhau bởi M đoạn đường một chiều (1 ≤ M ≤ 10.000) (không có đoạn đường nào nối một điểm với chính nó).

Mọi người muốn cùng tụ họp tại một địa điểm nào đó. Tuy nhiên, với các đường đi cho trước, chỉ có một số địa điểm nào đó có thể được chọn là điểm họp mặt. Cho trước K, N, M và vị trí ban đầu của K người cùng với M đường đi một chiều, hãy xác định xem có bao nhiêu điểm có thể được chọn làm điểm họp mặt. 

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Ghi 3 số: KN, và M 

- Dòng 2 đến K+1: dòng i+1 chứa một số nguyên trong khoảng (1..N) cho biết địa điểm mà người thứ i đang đứng. 

- Dòng K+2 đến M+K+1: Mỗi dòng ghi một cặp số A và B mô tả một đoạn đường đi một chiều từ A đến B (cả hai trong khoảng 1..N và A B).

Kết quả ra:

- Số địa điểm có thể được chọn là điểm họp mặt.

Ví dụ

 • input
  2 4 4
  2
  3
  1 2
  1 4
  2 3
  3 4
  output
  2
Back to Top