COMNET - Truyền tin
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.5 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Công ty X lên kế hoạch kết nối n máy tính đang hoạt động trong công ty. Các máy tính được đánh số từ 1 đến n. Theo kế hoạch Công ty lắp đặt m đường truyền tin một chiều để kết nối các máy tính. Các đường truyền tin được đánh số từ 1 tới m. Đường truyền tin thứ i  cho phép truyền tin từ máy tính ui tới máy tính vi, i = 1,2, ...,m. Các đường truyền tin sẽ được lắp đặt lần lượt theo thứ tự từ 1 tới m. Việc lắp đặt một đường truyền tin mất đúng 1 đơn vị thời gian.

Ta nói máy tính s có thể truyền tin tới máy tính t nếu tồn tại một dãy các máy tính s = p1, p2, ..., pk = t sao cho có đường truyền tin từ máy tính pi tới máy tính pi+1, i = 1, 2, ...,k-1. Trong quá trình lắp đặt, đến một thời điểm nào đó máy tính 1 có thể truyền tin đến máy tính n theo những đường truyền tin đã được lắp đặt.

Yêu cầu: Giả sử việc lắp đặt các đường truyền tin được thực hiện liên tục bắt đầu từ thời điểm 0, hãy tính thời điểm sớm nhất mà máy tính 1 có thể truyền tin tới máy tính n.

Dữ liệu vào:

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương n, m (2 ≤ n ≤ 300000; 1 ≤ m ≤ 500000); 

- Dòng thứ i trong số m dòng tiếp theo chứa hai số nguyên dương ui, vi.

- Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả ra: 

- Một số nguyên duy nhất là thời điểm sớm nhất mà máy tính 1 có thể truyền tin tới máy tính n.

- Trong trường hợp đã lắp đặt xong m đường truyền tin mà máy tính 1 vẫn không thể truyền tin tới máy tính n, ghi ra file kết quả một số -1.

Ví dụ

 • input
  4 5
  1 2
  3 4
  4 1
  2 3
  3 2
  output
  4
Back to Top