KNAPSACK - Bài toán cái túi
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Một tên trộm lọt được vào một gia đình. Hắn mang theo một cái túi có thể tích M để đựng đồ ăn trộm. Trong nhà có n vật dụng (n ≤ 100), vật thứ i có thể tích là Vi ≤ 100 và giá trị là Pi ≤ 100. Vậy tên trộm phải chọn những vật nào để lấy đi mà tổng giá trị của các vật đó là lớn nhất.

Dữ liệu vào:

 • Dòng 1: Chứa hai số n, M cách nhau một dấu cách
 • N dòng tiếp theo mỗi dòng i ghi hai số Vi và Pi cách nhau một dấu cách

Kết quả ra:

 • Dòng 1: Ghi tổng giá trị lớn nhất mà tên trộm có thể lấy được
 • Dòng 2: Ghi chỉ số những vật dụng bị lấy đi

Ví dụ

 • input
  5 11
  3 3
  4 4
  5 4
  9 10
  4 4
  output
  11
  1 2 5
Back to Top