ARRSORT - Sắp xếp dãy số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nhập vào dãy số. In ra dãy đã được sắp xếp tăng dần, giảm dần.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: chứa giá trị n (1 ≤ n ≤ 100)

- Dòng 2: chứa n số thực a1, a2, ..., an

Kết quả ra:

- Dòng 1 là dãy a sau khi được sắp xếp tăng dần

- Dòng 2 là dãy a sau khi được sắp xếp giảm dần

Ví dụ

 • input
  6
  25.79 49.65 -59.86 -21.35 54.96 -8.95
  output
  -59.86 -21.35 -8.95 25.79 49.65 54.96
  54.96 49.65 25.79 -8.95 -21.35 -59.86
Back to Top