ARRSUM - Tổng trên dãy số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nhập vào dãy n số thực. Sau đó, tính tổng dãy, tổng các số âm, tổng các số dương và tổng các số ở vị trí chẵn, vị trí lẻ trong dãy.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 100)

- Dòng 2 gồm n số thực a1, a2, ..., an.

Kết quả ra:

- Một dòng chứa: tổng dãy, tổng các số âm, tổng các số dương, tổng các số vị trí chẵn, tổng các số vị trí lẻ (các giá trị cách nhau 1 dấu cách và lấy 2 chữ số phần thập phân).

Ví dụ

  • input
    5
    -1.00 4.00 -3.00 2.00 5.00
    output
    7.00 -4.00 11.00 6.00 1.00
Back to Top