TBC - Trung bình cộng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nhập vào một dãy gồm n số thực. Sau đó thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tính trung bình cộng các phần tử trong dãy

- Tìm phần tử trong dãy chêch lệch với giá trị trung bình cộng là nhỏ nhất

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 1000).

- Dòng 2 gồm n số thực a1, a2, ..., an.

Kết quả ra:

- Dòng 1: chứa giá trị TBC của dãy số

- Dòng 2: giá trị của phần tử chênh lệch với giá trị trung bình cộng là nhỏ nhất, nếu có nhiều giá trị như vậy thì đưa ra giá trị bất kỳ.

Kết quả lấy 2 chữ số ở phần thập phân.

Ví dụ

 • input
  5
  -1.00 4.00 -3.00 2.00 5.00
  output
  1.40
  2.00
Back to Top