POS - Vị trí
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho dãy số gồm n số thực. Sau đó:

- Tìm số âm đầu tiên trong dãy

          - Tìm số dương cuối cùng trong dãy

          - Vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng của phần tử x trong dãy.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n và x

- Dòng 2 gồm n số thực a1, a2, ..., an.

Kết quả ra:

- Dòng 1: giá trị của số âm đầu tiên trong dãy, giá trị của số dương cuối cùng trong dãy

- Dòng 2: vị trí đầu tiên và cuối cùng của phần tử x trong dãy

Ví dụ

 • input
  7 2.00
  -1.00 4.00 -3.00 2.00 -5.00 2.00 -1.00
  output
  -1.00 2.00
  4 6
Back to Top