SODEP2 - Số đẹp
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Người phương Đông quan niệm số đẹp là các số tự nhiên chỉ chứa hai số 6 hoặc 8. Ví dụ: 6, 8, 66, 68, 86, 88, 886, 668, …. là những số đẹp, 468, 5, 728… không phải là những số đẹp.

Cho trước một dãy N (1 <= N <= 100) số nguyên  A1, A2, …, AN. Nhiệm vụ của bạn là đếm xem trong dãy có bao nhiêu số đẹp.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên nhập số N

- Dòng tiếp theo nhập các số A1, A2, …, AN

Kết quả ra:

- Đưa ra kết quả là số lượng các số đẹp trong dãy.

Ví dụ:

Ví dụ

  • input
    15
    886 6 6 441 888 68 888 608 473 863 186 68 805 666 6
    output
    9
Back to Top