MTDV - Ma trận đơn vị
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Viết chương trình nhập vào ma trận nguyên a có n dòng, n cột chỉ chứa hai giá trị 0 hoặc 1.

 1. Kiểm tra a có phải là ma trận đơn vị không? Nếu có trả về 1, ngược lại trả về 0. Ma trận đơn vị là ma trận vuông mà các phần tử trên đường chéo chính đều bằng 1 còn các phần tử khác đều có giá trị bằng 0.
 2. Đếm số lần xuất hiện số 0 trong ma trận.

Dữ liệu vào:

 • Dòng 1 chứa số nguyên dương n <= 100
 • n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên.

Kết quả ra:

 • Dòng 1, thông báo 1 nếu a là ma trận đơn vị và 0 nếu ngược lại
 • Dòng 2, số lượng số 0 trong ma trận a

Ví dụ:

Ví dụ

 • input
  3
  1 0 0
  0 1 0
  0 0 1
  output
  1
  6
Back to Top