MTSUM - Các tổng trên ma trận
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một ma trận nguyên kích thước m*n. Tính:

- Tổng tất cả các phần tử của ma trận.

- Tổng tất cả các phần tử dương của ma trận.

- Tổng tất cả các phần tử âm của ma trận.

- Tổng tất cả các phần tử chẵn của ma trận.

- Tổng tất cả các phần tử lẻ của ma trận.

Dữ liệu vào

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương m và n  (m,n <= 100)

- m dòng tiếp theo chứa n số nguyên.

Kết quả ra:

- Gồm 5 dòng, mỗi dòng là kết quả của một câu tương ứng với đề bài.

Ví dụ

Ví dụ

 • input
  2 3
  1 2 3
  -4 2 3
  output
  7
  11
  -4
  0
  7
Back to Top