MTMINMAX - Giá trị min max
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một ma trận nguyên kích thước m*n. Tìm: Số nhỏ nhất, lớn nhất (kèm chỉ số) của ma trận.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương m, n (m,n <= 100);

- m dòng tiếp theo, mỗi dòng i chứa n số nguyên thể hiện các phần tử dòng thứ i của ma trận

Kết quả ra:

- Dòng 1 chứa 3 số: số thứ nhất là giá trị min của ma trận, 2 số tiếp theo là chỉ số dòng và chỉ số cột của nó (nếu có nhiều giá trị min trong ma trận thì đưa ra chỉ số dòng, cột nhỏ nhất).

- Dòng 2 chứa 3 số: số thứ nhất là giá trị max của ma trận, 2 số tiếp theo là chỉ số dòng và chỉ số cột của nó (nếu có nhiều giá trị max trong ma trận thì đưa ra chỉ số dòng, cột nhỏ nhất).

Ví dụ

 • input
  2 3
  1 2 3
  -4 2 3
  output
  -4 2 1
  3 1 3
Back to Top